Správa železnic rozhodla o 11km prodloužení  vysokorychlostní tratě na Jižní Moravě. Nové zaústění do stávající tratě na Břeclav bude až u Rakvic. Původně se měly koleje napojovat u Šakvic. Nové řešení umožní plynulejší jízdu vlaků. Napojení bude také kapacitnější.

VRT až do Rakvic

27.června 2023
Prodloužení vysokorychlostní trati na jižní Moravě má svého projektanta. Správa železnic uzavřela smlouvu na zpracování technického návrhu úseku vysokorychlostní trati Šakvice – Rakvice. Ten prodlouží již projektovanou VRT Jižní Morava o přibližně 10 kilometrů. Původně se
měla tato trať napojit do stávajícího koridoru Brno – Břeclav u Šakvic.

Zakázku na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a podkladů pro proces posouzení vlivů stavby na životní prostředí EIA získalo sdružení složené ze společností VALBEK, Valbek SK, Mott MacDonald CZ, MOTT MACDONALD LIMITED a EGIS RAIL. Projektanti připraví technický návrh trati, která má co nejvíce splynout s okolní krajinou. Správa železnic při zadání veřejné zakázky zohlednila mimo jiné podněty získané při setkáních s veřejností a samosprávami.

VRT Jižní Morava, připravovaná z Modřic, se měla původně napojit do stávajícího koridoru Brno – Břeclav u Šakvic. Probíhající projekční práce ale ukázaly, že návrh ze studie proveditelnosti by omezoval budoucí provoz na trati. Nové napojení u Rakvic bude mimoúrovňové, dvoukolejné a umožní vlakům využít rychlost 230 km/h. Přesunutí sjezdu bylo doporučeno a také schváleno Centrální komisí Ministerstva dopravy.

Oba úseky se stanou součástí nové vysokorychlostní trati z Brna do Břeclavi, která po svém dokončení zkrátí dobu jízdy oproti současné trati o 10 minut. Harmonogram prací předpokládá získání územního rozhodnutí v roce 2025. Stavba samotná by pak měla začít zhruba o dva roky
později. Trať bude sloužit výhradně osobní dopravě a vlaky po ní budou jezdit rychlostí 320 km/h.

Nový sjezd z VRT bude až u Rakvic

U stanice Rakvice

Silniční podjezd pod tratí u zastávky Rakvice

čtvrtek 16. únoa 2023

Dosavadní projekční práce na VRT Jižní Morava mezi Brnem a Šakvicemi prokázaly, že způsob napojení do stávající trati z Brna do Břeclavi by byl pro budoucí provoz omezující.

Původně navržený šakvický sjezd měl být jednokolejný a vlaky by na něm musely jet sníženou rychlostí. Nové napojení u Rakvic bude mimoúrovňové, což umožňuje navržení dvoukolejné trati s rychlostí 230 km/h. Nebude tak docházet k čekání vlaků na protijedoucí spoj. Přesunutí sjezdu bylo doporučeno a také schváleno Centrální komisí Ministerstva dopravy.

VRT se tak do stávajícího koridoru nenapojí u Šakvic, ale až o několik kilometrů dále na jih u stanice Rakvice. Právě pro tento úsek vznikne detailní technický návrh pro potřeby územního řízení, který bude zpracován ve standardu BIM (v počítačovém modelu).

Nová VRT bude do současné trati Brno – Břeclav ústit jižně od zastávky Rakvice. Mimoúrovňové napojení vytvoří u obce mírný oblouk, protože koridor se zde stáčí a sjezd tak bude vyžadovat méně prostoru, než kdyby byl projektován do přímého směru. Oblouk také sníží náklady na umělé stavby, jako například mosty, které díky němu mohou být kratší.

Vyhlášení zakázky na prodloužení připravovaného úseku VRT Jižní Morava neovlivní stávající harmonogram prací. Správa železnic přípravu obou dokumentací zkoordinuje tak, aby projekční práce probíhaly uceleně pro celý úsek Modřice – Rakvice. Dvoukolejná trať navržená na
rychlost 320 km/h bude sloužit pouze osobní dopravě.

První vlaky by na ni měly vyjet v roce 2030.

Na VRT Brno – Rakvice bude navazovat klasická železniční trať na 200 km/h do Břeclavi. Zde se rozdělí na větev Bratislava a Vídeň. Na obou úsecích se již plánují modernizační práce za účelem zvýšení rychlosti a bezpečnosti (ETCS)

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com