Brněnská lanovka jako součást brněnské veřejné dopravy. Plány v minulosti a dnes. Hotel Myslivna a lanovka, lanovka v ideovém návrhu rozvoje brněnského výstaviště. A co ostatní města?

Lanovka Pisárky – Kampus

10. února 2021
Na webu EIA byla zveřejněna první oficiální studie pro lanovku Pisárky – Kampus. Tak jsem se do ní začetl…

Lanovka Pisárky - Kampus

Poloha stanic lanové dráhy z Pisárek k Bohunické nemocnici.

Vizualizace stanice lanovky dole v Pisárkách u výstaviště

Vizualizace stanice lanovky dole v Pisárkách u výstaviště

Vizualizace stanice lanovky nahoře v Bohunicích u Kampusu

Vizualizace stanice lanovky nahoře v Bohunicích u Kampusu

Poloha lanovky vůči krajině

Hlavním úelem lanovky z Pisárek do kampusu je odlehení přetížené trolejbusové linky z Mendláku po ulici Pisárecké. Žádné jiné dopravní řešení v podobě pozemní komunikace z Pisárek není podle zveřejněného záměru vhodné a to kvůli znanému pevýšení na relativnkrátké trase. A také kvůli požadavkům ochrany pírody.

Lanovka

 • vytvoří přímé spojení mezi kampusem a areálem BVV a navazujícím územím, včetně  vazby na parkoviště P+R,
 • zlepší a zrychlí dostupnost Bohunického Kampusu pro studenty Masarykovy univerzity, ubytované v areálu Lipová,
 • propojí dvě tramvajové tratě: centrum – Pisárky – Bystrc a centrum – Bohunice – Kampus,
 • mezistanice Riviéra a Kampus obslouží sportovište a podpoří další rozvoj areálu Riviéry,
 • přepraví lidí k pipravované víceúčelové hale vzadu na výstavišti.

Hledisko poptávky, konkurence

 • zvýšení atraktivity města Brna pro návštěvníky i pro obyvatele,
 • snížení individuální i veřejné dopravy na území města Brna, protože návštěvníci by využili lanovku,
 • lanovka může odlehčit parkovištím v okolí nové haly na výstavišti, protože umožní směřovat návštěvníky na záchytná parkoviště v Bohunicích a Lískovci,
 • lanovka je vhodnější alternativou k autobusovým a trolejbusovým linkám, neboť není vázána na zatíženou komunikační síť,
 • oproti klasické pozemní MHD má lanovka kratší interval, tedy i kratší dobu čekání pro cestující

Záměr dopravního napojení není řešen ve více variantách trasování, ani technického provedení. To znamená, že nebyla posuzovaná ani varianta propojení obou lokalit přímou šalinou.

Nástupní stanice lanovky je Pisárky-Lipová, umístná poblíž kížení ulic Hlinky a Lipová, kde navazuje na stávající zastávky tramvají, autobusa trolejbus. Význam lokality a počet cestujících ještvzroste po dobudování víceúčelové haly vzadu na výstavišti.
Stanice bude napojena na nový vstup do areálu výstaviště. A tak lanovka zajistí v dobkonání veletrhů přesun návštvníkz parkovišť shora nad pražskou radiálou do areálu výstaviště.
Dolní s
tanice bude dvoupodlažní na stávající odstavné ploše BVV. Ve spodním patře bude místo pro parkování kabin lanovky, zatímco o  patro výše bude nástup a výstup.

Lanovaka dále prochází za pavilonem Z a P a plánovanou víceúčelovou halou k mezistanici Riviéra ped ulicí Bauerovou. Mezistanice je nadzemní lávkou spojena s areálem Riviéry. 

Mezistanice Kampus bude rovněž dvoupatrová, nástup a výstup bude ve výšce cca pět metrů nad ulici. Umístní navazuje na cyklisticky atraktivní a hodnvyužívané lokace Bike aréna Anthropos a Bike aréna Netroufalky (nahoru s kolem lanovkou, dolů na kole po vlastní ose).

Lanovka dále kopíruje Netroufalky, nadchází nad silnicí a kižovatkou Kamenice – Netroufalky až k dnešnímu dopravnímu terminálu, před Fakultní nemocnicí Bohunice, kde bude konečná. Zde bude povrchově ukončené právě budované prodloužení šalina Osová – Kampus. Stanice bude nad úvraťovým nástupištěm šaliny. Dolů na šalinu po schodech nebo výtahem.

Technické údaje lanovky

 • pepravní kapacita: 1000 osob/h (první etapa), 2000 osob/h (konečná etapa)
 • pohonná stanice: dolní
 • napínací stanice: dolní
 • vratná stanice: horní
 • poet voz: 39 (první etapa), 77 (konečná etapa)
 • vzdálenost mezi vozy: cca 144,00 m (první etapa), cca 72 m (konečná etapa)
 • interval mezi vozy: cca 28,80 s (první etapa), cca 14,4 s (konečná etapa)
 • jízdní rychlost: 5,0 m/s (18 km/h)
 • doba jízdy: 9,18 min
 • vodorovná délka: cca 1701 m
 • šikmá délka: cca 1711 m
 • délka lana: cca 3500 m
 • pevýšení: cca 71 m
 • průměrný sklon: cca 4,2 %
 • max. sklon lana: cca 33,6 %
 • průměr lana: cca 48 mm
 • rozchod lana na trati: cca 5,70 m
 • výkon motoru trvalý: cca 472 kW
 • výkon motoru rozjezdový: cca 614 kW (0,15 m/s2)
 • brzdný výkon: cca -250 kW (-0,60 m/s2)
 • Celková spotřeba el. energie: cca 3000 MWh/rok

Lanovka bude kabinková s tím, že se kabinky budou podle potřeby „navěšovány“ na lano. Kabiny jsou na konci automaticky z lana odepnuty a zbrždny na malou staniní rychlost (cca 0,2 m/s). Takže nastupování a vystupování by mělo být v pohodě i pro staré lidi či maminky s kočárkem. 

Ve stanici bude stále nkterá z kabin připravena hned pro nástup cestujících. Díky takovému provedení lze pepravní kapacitu regulovat, nap. ve dnech s nižší poptávkou, nižším potem vozv provozu, pípadnnižší jízdní rychlostí.

Hlavní pohon bude plynule regulovatelný elektromotor umístný v dolní stanici Pisárky – Lipová. V této stanici bude i hydraulické napínací zaízení. Jízdní rychlost je libovolnplynule volitelná od cca 0,20 do 5,00 m/sec. Lano v úpravproti šíení vibrací a hluku obíhá mezi stanicemi na bandážemi vyložených kladkách a je na sloupech vedeno v takové výšce nad lesem, aby nebyl nutný souvislý prsek stávajících stromů Čertova kopce.

Jako vozy slouží kabiny se sedadly pro osm lidí. Zámr je ešen bezbariérově. Podlaha kabiny a podlaha nástupištjsou ve stejné úrovni, což umožuje bezproblémovou pepravu osob na invalidním vozíku, dtských koárkapod.  Kabiny by mohly být vybaveny wi-fi, držáky pro pepravu kol apod. Depo pro garážování vozje umístno ve stanici Pisárky-Lipová.

Souástí technického zaízení je i možnost evakuace, který zajišuje, že cestující v pípadporuchy nemusí opustit kabinu (nedojde nap. ke slaování, záchranhelikoptérou apod.). Souástí konceptu evakuace jsou: dodatený nouzový pohon, nouzová ložiska lanových kotoučů pro pípad závady na hlavním ložisku, dodatený ozubený vnec, montážní nástavba dimenzovaná tak, aby v pípadvykolejení lana bylo možné i pi plnobsazené lanové dráze zvednout lano zpt do kladek, speciální zvedací náadí na každé podpěře a elektronický systém kontroly polohy lana.

Pedpokládaný termín zahájení: po roce 2022
P
edpokládaný termín uvedení do provozu: plus dva roky

Stavba si nevyžádá příliš mnoho kácení. Ve svahu budou jen ti sloupy. Pro jejich betonové základy je třeba vykácet asi 5 x 5 metrů lesa. Následné umístní a montáž sloupa dalších souástí lanovky probhnou letecky a lezecky, bez nárokna kácení okolních stromových porost. Všechny sloupy jsou zde umístny poblíž lesních komunikací, které budou využity pro pístup na staveništ(vetndopravy a erpání betonu).

Protože výstaviště má svoji architektonickou hodnotu, byl posuzován i případný negativní vliv na estetiku výstaviště. Ve zprávě se říká, že v kontextu okolní zástavby nebude lanovka pedstavovat dominantní strukturu. Stavebni svojí funkcí bude zajímavou liniovou dopravní stavbu, obklopenou hmotově dominantními objekty jako je pavilon Z či pavilon P. 

Můj názor

Že je posílení dopravy ve směru Pisárky – Riviéra – nahoru do Kampusu žádoucí je zřejmé. Přesto k záměru lanovky mám dvě výhrady.

 1. Rozhodně se mi nelíbí izolovaný dopravní systém.
  Pokud už jsem v trolejbusu a jedu od Mendláku nahoru do Bohunic (kolem plánované dolní stanice), tak nemám už moc chuti znovu přestupovat na lanovku
 2. Proto si myslím, že lepší (byť dražší) by byla nová trasa šaliny, která by navazovala na současný dopravní systém, obsluhovala stávající přestupní uzly jako je Mendlák. U Lipové by se trať odpojila a na mostě nad výstavištěm by se zastávkami Výstaviště – nová hala, Riviéra, a dále Bohunice  nový atletický stadión, Univerzitní kampus, napojovala na dnes budovanou trať šaliny k bohunické nemocnici.
 3. Hlavním cílem lanovky je odlehčit přetížené trolejbusové lince nahoru k bohunické nemocnici. Přesto v celé zprávě není uveden jediný údaj o současném přepravovaném množství cestujících na této trase a jaký je odhadovaný počet cestujících, kteří přestoupí na lanovku a odlehčí trolejbusům.
 4. Ve zprávě zcela chybí analýza, jak se v počtu cestujících využívajících současnou přetíženou trolejbusovou linku, projeví nově budovaná trať šaliny do Bohunic. Protože právě napojení bohunického špitálu a kampusu je hlavním důvodem pro budování prodloužení šaliny.
  Bez této analýzy je záměr na lanovku z Pisárek postaven na vodě.

Dále, nechci být škarohlíd, ale nejezdí náhodou už dnes v trase plánované lanovky autobus linky E56? A nemám zrovna dojem, že by na přestupu v Pisárkách na něj čekali davy lidí. Mimochodem jízdní doba autobusu k nemocnici včetně zastávky kampus je 5 minut, lanovkou by to mělo být minut devět. Mnoho lidí od přesedání na E56 v Pisárkách samozřejmě odrazuje dlouhý interval + nepravidelnosti z kolon na budovaném VMO. Ale ani v opačném směru, kde je společná zastávka trolejbusu a E56 to nevypadá na nějaký velký zájem o cestu na přestupní uzel Pisárky.

Zdroj dat: 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1569?lang=cs

Lanovka v územní studii

březen 2019
Pro lanovku do Bohunic se začíná připravovat územní studie. Ta má objasnit, jak by byla řešena doprava v této oblasti, tedy nejen samotní propojení Pisárek s Bohunicemi, ale i navazující doprava. 

Už teď je jasné, že lanovka by neměla sloužit jako turistická atrakce, ale jako dopravní prostředek do kampusu. Ulevila by dopravě nejen na ulici Pisárecké, ale i v dalších ulicích. Zároveň by se tím zvýšila kapacita městské veřejné dopravy, která začíná být na linkách spojujících centrum a kampus nedostatečná.

Brněnské výstaviště s lanovkou

Lanovka na výstavišti

Výstaviště s lanovkou, vizualizace ideového návrhu ARCHTEAM Projektová Kancelář a RadaArchitekti

29. ledna 2018
Na přelomu let 2017 a 2018 se konala mezinárodní urbanistická ideová soutěž o podobu brněnského výstaviště pro další roky. A v lednu 2018 proběhlo vyhlášení nejlepších. První cenu porota neudělila. Druhou cenu získal návrh brněnských architektů Milana Raka a Pavla Rady z projektových kanceláří Archteam a RadaArchitekti. Ti, podle mne, velmi dobře umístili nový pavilón R na dosud volnou plochu u vozovny Pisárky, souměrně s kulatým Z-tkem. A podle vizualizace by mohla být součásti areálu i lanovka do Bohunic. Za pozornost stojí, že šalina jezdí v tomto návrhu o úroveň níže.

Lanovkou po městě

Lanovka

Lanovka jako součást městské veřejné dopravy, zde v Curychu

Lanovky mohou patřit do systému městské veřejné dopravy. O to se dnes snaží i v Karlových Varech a ucházejí se o peníze z Evropských fondů tzv. Integrované územní investice (ITI) na rozvoj městské dopravy, která je ve Varech ve velmi špatném stavu. Nejenže jsou Vary vnitřní periférii, bez pořádného spojení do světa, ale i s velmi špatnou vnitřní městskou dopravou. Vary jako jediné krajské město nemá trolejbusy ani tramvaj (šalinu).

Situace je ve Varech složitá vzhledem ke kopcovitému terénu a pro dopravu omezujícímu údolí řeky Teplé, které je vymezeno jako vnitřní lázeňské území a pro veřejnou hromadnou dopravu představuje výraznou barieru.
Proto ve Varech podporují tzv. vertikální dopravu, která má zde dlouhou tradici. Auta a autobusy zajíždějí pouze k severnímu a jižnímu okraji lázeňské zóny. Protože uvnitř zóny žije, pobývá a pracuje velké množství lidí, pro překonávání velkých výškových rozdílů jsou použitelné lanovky.
Ve Varech chtějí i více zapojit příměstskou železniční dopravu. Osobně, to jejich nádraží, je zoufalství. Proto plánují postavit nová nádraží s pohodlnými přestupy mezi vlaky a dalšími druhy dopravy. Předmětem řešení má být i změna Dolního železničního nádraží, vč. „zatrubení“ tratí.

O lanovce uvažuji i v Bratislavě

19.března 2017
Nejen v Brně, ale i v Bratislavě přišli s nápadem na lanovku. Kapacita Bratislavské lanovky by měla být až 4.000 osob za hodinu (2x tolik jak v Brně) a měla by spojovat staré město, s novým nákupním centrem za řekou. To vyrůstá místo starého autobusového nádraží. Za nápadem na lanovku stojí budovatel nového nákupního centra, firma HB Reavis.

A mimochodem, v 80.letech v Bratislavě začali stavět i metro, ale projekt šel k ledu a už se s ním nepočítá. Bratislavané rovněž zavrhli projekt podpovrchové železnice. Prostě nic. A tak i nadále mají přetíženou a pomalou pozemní veřejnou dopravu

Brno plánuje lanovku do Bohnického Kampusu

16.prosince 2016
V Bohunicích máme velký krásný univerzitní kampus, a vedle pořádný špitál. Cesta do kampusu a do Bohunické nemocnice je však svízelná. Šalina je v plánu a jediná cesta je přeplněnými trolejbusy. Tak proč dopravdu neposílit lanovkou.

Zastupitel města Brna, pan Mrázek (ANO) proto oprášil nápad na výstavbu lanovky z Pisáreckého areálu vozovny dopravního podniku nahoru, přes kopec, ke kampusu.  Ta by zajistila přímé spojení do kopce. Lanovka by vyšla levněji, než-li plánovaná šalina. 

Původně s nápadem na lanovku, ale přišel bývalý primátor Roman Onderka (ČSSD). Plány jsou od architektů z A Plus (Karel Tuza), kteří mimo jiné stojí za většinou staveb brněnského kampusu. „Jízdní doba lanovky by byla čtyři a půl minuty, protože nemusí celou trasu objíždět jako trolejbus. Za hodinu by byla schopná bez problémů přepravit tisíc lidí, což je zhruba patnáct vytížených trolejbusů.“

Oosbně jsem k tomuto nápadu skeptický. Určitě bych se lanovkou rád svezl. Ale pro dojíždění do kampusu nebo do nemocnice chci použít šalinu, popřípadě trolejbus. Proč? Protože dopravní obslužnost Univerzitního kampusu a Nemocnice lze efektivně řešit jen kolejovou dopravou, tedy šalinou. Protože ta jediná poskytuje dostatečnou kapacitu, hlavně ve špičce, přímo z centra a bez přestupu. 

Plánovaná kapacita lanovky pro 500 lidí/hod „nahradí“ jen dvě šaliny KT8, které dnes jezdí jako linka č. 8. Popřípadě 4 kloubové trolejbusy (linka č. 25 jich má ve špičce 12). Lanovka má, vedle své malé kapacity, vadu na kráse v nutnosti přestupu v Pisárkách.

PS: Napojení šalinou vedenou tunelem pod ulici Jihlavskou jde taky s pomocí Evropských fondů a žádost již byla, myslím, odeslána. Tak proč ještě lanovku? 

Lanovkou na Myslivnu

Myslivna

Jan Dvořák – hotel Myslivna

Myslivna

70.léta 20.století

Zdá se, že sen o lanovce v Brně měla i předchozí generace. Lanovka z Pisárek ale byla plánována do hotelu Myslivna.

Hotel Myslivna byl budován v letech 1975 – 1987 podle návrhu z roku 1969, brněnského architekta Jana Dvořáka (1925- 1998). Hotel měl řešit nedostatek ubytovacích kapacit veletržního města Brna. Původní návrh však místo hotelu navrhoval ubytovnu hotelového typu (!) „přistavěna ke stejnomenné výletní restauraci od architekta Bohumila Turečka z konce 30.let“.

Požadavky se v čase měnily a tak byl až 7.listopadu 1987 místo ubytovny otevřen 3-hvězdičkový hotel Myslivna se 120 pokoji, vnitřní i letní restaurací a konferenčním sálem a tlumočnickými kabinkami.
Součásti původního projektu Jana Dvořáka byl i odechový areál, stezka zdraví, sportoviště „a to vše dostupné z Pisárek lanovkou“. K tomu však po tolika letech výstavby, změn v projektu i ve společnosti již nedošlo.

Škoda, že se nerealizoval záměr sportovního a oddechového okolí (a lanovky) v okolí Myslivny. Ostatně, hotel Myslivna není doposud (2017) veřejnou dopravou příliš napojen (ve všední den 1 x za hodinu).

Více se dílu arch. Jana Dvořáka věnuje výstava na hradě Špilberku (jaro 2017) a stejnomenná webová stránka Nechtěné dědictví. Jan Dvořák rovněž navrhl urbanistické řešení brněnského Jižního centra s polohou nádraží na Dolním nádraží.

Z průvodce k výstavě Nechtěné dědictví, foto výstava a webové stránky Nechtěné dědictví. Cit. duben 2017.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com