Mobilita

Plán Mobility města Brna 2016

 

Město Brno, ve spolupráci s odborníky a občany připravuje Plán mobility města Brna, tedy plán, kam by měla směřovat doprava v městě Brně a v přilehlém okolí v následujících letech. A 21.července bylo zveřejněno Vypořádání připomínek ke konceptu návrhové části.

A co byly nejčastější připomínky?

Parkování, parkování, rušit parkovací místa & budovat nová parkoviště. Důraz na dobudování velkého městského okruhu jako absolutní prioritu a řešení železničního uzlu Brno. Zavádění okružních linek veřejné dopravy plus expresní autobusové spoje. Nářky nad velkou vzdáleností sídlišť od centra.
Je znát, jak moc Brnu chybí podpovrchová šalina plánovaná v 70 letech. P&R budovat ve větší vzdálenosti od centra s napojením na rychlejší spoje než je šalina – tedy vlaky jedoucí v krátkých intervalech, čímž se zase dostáváme na začátek – neřešení železničního uzlu Brno.

Stručně řečeno: velký městský okruh a železniční uzel Brno, jedno bez druhého nejde.

Co mne zajalo

Z připomínek zde jen stručně co mne opravdu zaujalo či pobavilo.
Více se dočtete na stránkách Plánu Mobility města Brna.

Mobilita

Plán Mobility brno

Dopravní podnik DPMB připomínkoval, že účinnost P&R je výrazně závislá na poloze parkoviště a vzdálenosti uzlu MHD. Jinými slovy, nikdo neodstaví auto na okraji města či před Brnem, pokud není na stejném místě i přestupní uzel. Současně DPMB zdůrazňuje, že zatímco veřejná doprava v Brně je řešena jako zastávková, tedy pomalá, uživatelé P&R by uvítali „expresní“ spoje do centra města. Proto DPMB si myslí, že P&R by měly vznikat především na železničních zastávkách, dál od města, odkud jsou rychlé a časté spoje do města a přes město, než na konečných, odkud se pokračuje pomalou šalinou.
Tato připomínka ohledně poloh a napojení P&R se často opakuje.

Politické strany a hnutí

Strana obyvatel Bystrce – Bystrčáci – prosazuje snížení ceny šalinkarty. Za zmínku stojí nářky na velkou vzdálenost Bystrce od města Brna. Bystrčáci proto navrhují expresní šalinu, které by při cestě z Bystrce vynechávala některé zastávky. Šaliny by se předjížděly a míjely. Tento návrh byl označen za neproveditelný. (O nerealizované rychlé šalině z Bystrce do centra, která by ale situaci řešila se dočtěte zde). Důraz na zlepšení kvality chodníků v Bystrici.

Strana Žít Brno upozorňuje na značný nepoměr mezi investicemi do silnic pro IAD-ečka a investicemi do chodníků, stezek pro cyklisty. Upozorňují na složitý tarifní systém veřejné dopravy v Brně. Žít Brno rovněž podporuje expresní autobusové linky, které by svižně spojovaly vzdálené městské lokality.
Toto, dodávám já, je důsledkem rozlezlého města s malou hustotou obyvatelstva do okolní krajiny. Stavíme sídliště na okrajích, přitom se vysídluje střed Brna, který slouží spíše jako průjezdní komunikace a parkoviště. A v samém centra Brna, mezi ul. Nádražní a Komárovem máme louku s kopřivami, bodláčím a autobazary.
I Žít Brno upozorňuje na komplikované spojení okrajů města navzájem. (o nerealizovaná podpovrchové rychlé šaliny z Bystrce, která by situaci řešila se dočtěte zde). Vše se točí kolem nedobudovaného velkého městského okruhu. Který ale nebude, dodávám, ani do roku 2050.

Ostatní politické strany se o dopravu v Brně, zřejmě, nezajímají.

Připomínky městských částí

Ořešín se kriticky vyjadřuje k nepoměru části věnované cyklistice a ostatním druhům dopravy. Přitom cyklistika tvoří jen 2 % dopravy a nepředpokládá se, že by tento poměr výrazněji přibyl. Ořešín se věnuje parkování aut a považuje jej pro Brno za kritický. Jen prosté rušení parkovacích měst není řešením, je třeba stavět parkovací domy. Nerealistické je podle Ořešína to, že by klesl počet aut ve městě. Počet aut mezi obyvateli Brna sice dlouhodobě stagnuje, ale trvale roste počet aut dojíždějících, hlavně studentů. A tento trend, zejména u studentů, bude i nadále pokračovat.
Kníničky – nutnost vyvést tranzitní dopravu nejen z centra Brna, ale z Brna jako takového. Tedy, dodávám, opět dobudování Velkého městského okruhu, snad po roce 2050.
Bosonohy – podpořit další cyklostezky
Brno střed – parkování, parkování a zase parkování. Připomínka k efektivního řešení placení parkovného, které by zohledňovalo nejen místo, ale i denní čas, kdy chci parkovat. Plán je zvýšit počet cyklistů ze současných 2 % na 10 %. Upozornění na značné znečištění ovzduší od aut ve městě Brně.
Žebětín – požaduje cyklotrasu Žebětín – Bystrc.
Brno-jih – považuje společný silniční pruh pro bus a cyklisty jako nesmyslný. Kritika za nedostatek empatie pro ostatní druhy dopravy než je cyklistika. Současně upozorňují na nejhorší ovzduší na jihu z celého Brna. Upozorňují i na zranitelnost chodců vůči cyklistům. Brno-jih požaduje vzdělávání cyklistů, aby se zabránilo střetům s chodci.
Bohunice a Brno-Sever nesouhlasí s umístěním parkoviště P&R na svém území.

Magistrát města Brna

  • upozorňuje na riskantní přecházení chodců na zastávky šalin a to v místech, kde je to nevhodné a nebezpečné.
  • Zpochybňuje požadavek radiálního vedení linek veřejné dopravy, tedy z okraje do středu, kdy říká: „Není právě preferovaná radiálnost příčinou, proč lidé sedají do auta, když se chtějí dostat do vedlejší části města?“
  • MMB proto dává důraz na tangenciální (okružní) linky. Jako příklad uvádí linky 25, 26, 44 a 84 s jejich vysokou obsaditelností prakticky po celý den, což ukazuje jak velká je poprávka po okružních linkách spojující sousední městské části. Tuto připomínku, osobně považuji, za mimořádně cennou.
  • O veřejné dopravě i MMB se zamýšlí, zda-li je třeba ve vozidlech veřejné dopravy mít Wi-Fi. Není to zbytečné? Tento názor se v připomínkách často opakuje.
  • Znovu je upozorňováno, že se počet aut v Brně nebude snižovat, ale naopak zvyšovat. Cíl snížit počet aut tak, jak je uváděno v úvodních podkladech je nerealistické.
  • Magistrát upozorňuje na nutnost přestavby železničního uzlu Brno. Jinak nedojde ke zvýšení kapacity tratí a tím i k větší frekvenci vlakových spojů.

Připomínky veřejnosti

Mobilita

Plán Mobility Brno

Sdružení Brno autem kritizuje časté čištění brněnských silnic, někdy i 6x do roka. Stačilo by jen 2x. S neuklízením, upozorňuji, ale souvisí vysoká prašnost v Brně. Podle sdružení by měla vznikat nová parkovací místa, nikoliv být rušena jak analýza navrhuje. Sdružení Brno autem podporuje výstavbu parkovacích domů. K parkovištím P&R zdůrazňuje jednodušší přestup na veřejnou dopravu a lacinější jízdné.

Brno plus zdůrazňuje výstavbu R43 a nového nádraží, které výrazným způsobem ovlivní systém silniční IAD i veřejné dopravy.

Paní Provazníková nesouhlasí s rezidenčním parkováním,

Paní Nevěřilová požaduje „rozumný poměr mezi jízdenkami MHD a cenou parkování“

Pan Ondráček chce inteligentní semafory, které upřednostní veřejnou dopravu,

Pan Velinský požaduje znovu oživit projekt rychlé / podzemní šaliny (s čím osobně souhlasím)

Pan Bartoš by začal budovat parkoviště Kiss&Ride

Pan Čierný upozorňuje na znečištění ovzduší jemnými částicemi PM2,5, které v Brně ročně zabijí cca 380 lidé a v průměru zkracují život brňáka o 13 měsíců.

Pan Dittrich podporuje výstavbu R43 bystrckou brázdou jako nutný krok pro zlepšení životního prostředí v severní části našeho města. Dále upozorňuje, že dobudování železničního uzlu Brno nebude do roku 2030, jak s ním plán Mobility počítá. S tím souvisí i parkování P&R poblíž okrajových brněnských nádraží, které ale budou mít alespoň do roku 2030 jen malou četnost spojů do Brna, protože nebude dostatečná propustnost tratí pro větší počet vlaků. Dále nesouhlasí s restriktivními opatřeními proti IAD-ečkám. Upozorňuje, že jediné parkoviště P&R u brněnské centrálky svoji funkci plní minimálně a je spíše využíváno návštěvníky hřbitova. Jiný občan toto P&R rovnou označil za „propadák“ Důraz na propojení P&R s uzlem veřejné dopravy se často objevuje.

Paní Jarošová upozorňuje na nebezpečí, které číhá na ostrovních zastávkách šalin – mnohdy přeplněné – chybí zábradlí. A konečně je třeba dobudovat cyklostezku kolem přehrady.

Pan Krásný požaduje autobusové expresní spoje, například Semilasso – současné Hlavní nádraží, Stará Osada – Mendlovo náměstí. K prvnímu spojení, dodávám, je vidět, že vlaková trať vedena přes Lesnou a Maloměřice nekonkuruje AID či expresní autobusové lince do centra. Proto je třeba, dodávám, urychlit výstavbu severo-jižního kolejového diametru nebo oživení projektu podpovrchové rychlé šaliny. Sám jsem před rokem, při rekonstrukci trati Tišnov – Brno hl. nádraží využíval takový autobusový „express“, který nahrazoval vlak a který bez zastavení směřoval do centra za 10 minut.

Pokračování na Plán mobility města Brna v roce 2017.

2009

30.srpna 2009

Evropský týden (veřejně) mobility „zasáhne“ od 16. do 22. září 2009 i Brno, uvidíme co se z toho vyklube. Docela se na to i těším a asi nejvíce na 16.9, kde v Komárově bude výuka: „Jak zastavit na in-line bruslích“. Už bych se to taky mohl konečně naučit

Plné znění připomínek a další data najdete stránkách Plánu Mobility města Brna.

A co Vás trápí ve veřejné a IAD-ečkové dopravě v Brně?
Napište mi.