Po letech přešlapování a soudních tahanic….
A povede tudy i šalina?

Rezidenční park Štefánikova

Vizualizace: KLIMINVEST CZ, a. s. soubor staveb Štefánikova Brno

Vizualizace: KLIMINVEST CZ, a. s. soubor staveb 

Prosinec 2021
Společnost KLIMINVEST CZ požádala město Brno o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané Rezidenční park Štefánikova, soubor staveb I (etapa A + B).

Předložená dokumentace řeší umístění novostaveb bytových domů na ploše vymezené ulicemi Staňkovou
a Štefánikovou, po obou stranách prodloužené ulice Dělostřelecké.
Každá etapa je navržena jako samostatný polouzavřený městský blok, který bude mít společné podzemní podlaží a technické zázemí. Celkem se v etapách A a B jedná o 13 bytových domů s cca 530 bytovými jednotkami, 17 obchodních jednotek, mateřskou školu a více než 700 odstavných a parkovacích míst.

Etapa A zahrnuje výstavbu 5 bytových domů s cca 220 bytovými jednotkami.
Etapa B obsahuje 8 bytových domů. Vzniknout by zde mělo přibližně 310 bytů. Oba plánované vnitrobloky jsou navrženy pro relaxaci, budou osázeny zelení, pro děti zde budou nainstalovány herní prvky, přibude i mobiliář.

Součástí stavby bude napojení na technickou infrastrukturu, jako je vodovodní řad, kanalizace, osvětlení apod. Dešťové vody budou sváděny z plochých střech a zpevněných ploch do nádrží. Část vody bude využívána pro závlahu.

Vyjádření města Brna ke zmiňovanému projektu obsahuje několik požadavků. „Zpracovatel dokumentace by měl zohlednit hlukové podmínky panující v okolí i se zřetelem k rozvoji této lokality, kdy v blízkosti staveb povede tramvajová trať. Především se chceme vyvarovat toho, aby zde vznikla dodatečná protihluková opatření. Dále požadujeme zachování prostupnosti území pro pěší, výsadbu stromořadí, doplnění veřejné zeleně a v dalším stupni dokumentace navržení cykloopatření v ulici Dělostřelecké,“ řekl Filip Chvátal.

V případě splnění požadavků nemá město Brno ke společnému řízení na uvedenou stavbu další připomínky.

Vizualizace: KLIMINVEST CZ, a. s. soubor staveb Štefánikova Brno

Vizualizace: KLIMINVEST CZ, a. s.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji. Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com