Zatímco ostatní debatují, zda-li odsunout či neodsunout brněnské vlakové nádraží (na varianty se můžete podívat zde), jak by mohlo vypadat nový dopravní uzel MHD. Přesun brněnského uzlu šalin na staré nádraží.

Současný stav uzlu u nádraží

 • Současný stav uzlu MHD před brněnským hlavním nádražím již kapacitně nedostačuje. O tom se může přesvědčit každý, kdo zde ve všední den přestupuje kdykoliv od šesti do šesti.
 • Současné čtyři nástupištní hrany a 2×2 tramvajové koleje jsou málo.
 • Čekající tramvaje před vjezdem jak od Nových Sadů, od Křenové a tak i od Malinovského náměstí prodlužuje jízdní dobu,
 • plocha pro pohyb cestujících po nástupištích je značně omezený, zejména na 1. nástupišti ve směru Nové Sady,
 • zvlášť nebezpečné je křížení přechodu pro chodce s tramvají,
 • podchod z 80.let není pro přestupy využíván
 • projíždějící auta a autobusy dále komplikuje situaci,
 • zázemí pro cestující je minimální.

Kapacitní problémy lze řešit jen zvýšením počtu kolejí na příjezdu, a zvýšením počtu kolejí a nástupišť. Avšak další rozšiřování ať již počtem kolejí nebo počtem počtem není možné.
Není místo. Zastávka na Nových Sadech přinesla jen částečné zlepšení.

Přesun uzlu šalin

Presun-uzlu-salin

Návrh přesunu stávajícího uzlu MHD

Co kdybychom po přesunu současného vlakového nádraží do nové polohy U Řeky, přeložili celý přestupní tramvajový uzel na místo dnešního železničního nádraží?

Po odsunutí současného vlakového nádraží se totiž uvolní železniční kolejiště i nástupiště. Uvolní se rovněž budova vlakového nádraží.

Nyní je brněnském nádraží 6 nástupištních hran na průjezdných kolejích pro 3 x 2 koleje. Šířka náspu je tedy dostatečná pro umístění tří dvojic tramvajových kolejí a 4 nástupišť.

Současné vedení železničních kolejí přes nádraží je sice do oblouku, se zužováním nástupišť, ale potřebná délka nástupišť pro zastávku šaliny je mnohem kratší než pro vlaky.  Koleje a nástupiště pro šaliny mohou být rovná s dostatečnou délkou i pro nejdelší kombinace dvoji šalin.

Zatímco dnes se přestup mezi nástupišti děje prakticky jen přechodem v čele uzlu šalin (pod hodinami), v nové poloze lze využít dvou stávajících podchodů.

 • Přístup do podchodu po eskalátorech, spolu s výtahy pro vozíčkáře, kočárky a cyklisty.
 • Přidáním další dvojice kolejí se zvětší kapacita přestupního uzlu o jednu třetinu,
 • odstranění úrovňového křížení chodců s šalinami odstraní nebezpečné místo a urychlí provoz šalin,
 • přestup mezi nástupišti možný (a výhodný) jen a pouze podchodem,
 • přeložení rozšíříme přepravní kapacitu přestupního uzlu šalin o jednu třetinu,
 • širší nástupiště, zastřešení >> větší bezpečí a pohodlí,
 • celou plochu přestupného nového uzlu MHD zastřešit, nejen jednotlivá nástupiště.

Další výhody

 • Presun-uzlu-salin

  Návrh přesunu autobusů z ulice Úzká k novému uzlu MHD. Napojení tramvají směr Křenova (mostem přes Dornych) a směr Komárov (mostem nad ulici Dornych a Úzká)

  současně s přeložením uzlu šalin přisunout i zastávky autobusů z ulice Úzká k novému přestupnímu uzlu. A to do prostoru mezi současným nádražím a OD Tesco (dříve Prior). Tedy na úroveň minus 1. Vyústění obou podchodů z nového uzlu šalin u zastávek autobusů. Tím vytvoříme pohodlný a rychlý přestup z autobusů na šaliny. Nyní musí cestující z autobusů Úzká buď přecházet křižovatku na zastávku šaliny „Úzká“ nebo projít kolem Tesca, podchodem a vystoupat po schodech na nástupiště šalin.

 • Napojení tramvají z nového přestupního uzlu na ulici Křenová (dnes šalina č. 8, 9 a 10) přes malý městský okruh řešit mimo-úrovňově. Vybudovat most nad křižovatkou Koliště & Dornych. Zaústění tohoto mostu by bylo na začátku ulice Křenová. Šaliny tak z přestupního uzlu pojedou ve stejné nivelitě přes Malý městský okruh a teprve na začátku ulice Křenová sestoupí na úroveň ulice Křenová. Díky mimo-úrovňovému křížení šalin s Malým městským okruhem se výrazně zrychlí spojení šalina směrem Křenová – odstraní se čekání na frekventované křižovatce. Zlepší se i průjezdnost automobilů po malém městském okruhu.
 • Konečnou trolejbusů a autobusů (Benešova – Nádražní) přisunout k novému uzlu MHD. Autobusy a trolejbusy budou i nadále přejíždět přes křižovatku Koliště & Dornych, zajíždět pod železniční viadukt. Ale nově se stáčet doleva k nádraží beze změny nivelity. Jejich konečná bude totiž zapuštěna pod zem (úroveň minus 1) tak, aby cestující z těchto autobusů a trolejbusů beze změny nivelity mohli rovnou přejít do podchodů pod nádražím. A po eskalátorech vyjet nahoru na úroveň nástupišť šalin. Tím se zkrátí přestupní vzdálenost, urychlí a zjednoduší se přestup trolejbusy-autobusy & tramvaje.

Napojení směr Komárov

 • Presun-uzlu-salin

  Návrh vedení nové linky šaliny:
  Stará Osada – uzel NHD – Horní Heršpice

  Při uvažování dopravní situace na křižovatce Dornych & Úzká, při plánování vedení trasy tramvají po ulici Plotní a situaci v křižovatce Zvonařka & Plotní, navrhuji vést tramvaj mimoúrovňově. A to z nového uzlu MHD po mostě obloukem nad ulici Dornych. Zastávka Úzká bude v dnešních místech, ale na mostě nad silnici na Dornychu. Tedy ve stejné výšce jako lávka Tesco & Vaňkovka, nad křižovatkou Plotní & Zvonařka. Trať šaliny bude dále klesat před železničním mostem na ulici Plotní tak, aby bylo možné vést tramvajovou odbočku z Plotní k ulici Rosická a k novému železničnímu nádraží. Tím se odstraní čekání šalin na křižovatce Koliště & Dornych. Uvolní se i přechod pro chodce Tesco & Vaňkovka a zrychlí se silniční provoz – stačí kratší interval pro chodce na semaforech.

 • Využít opuštěného železničního náspu pro novou tramvajovou trasu Staré Osada – Bubeníčková – nové Židenické nádraží – a dále mimo-úrovňově podél ulice Krokova – přes řeku Svitavu – nad ulici Špitálky – nad ulici Vlhká – nad Kolištěm – nový uzel MHD.
 • Pokračovat na jih po náspu podél ulice Uhelná – přes řeku Svratku – podél ulice Pražákova – s ukončením u současného nádraží Horní Heršpice. Popřípadě s napojením na Vídeňskou.
 • Tím se vytvoří mimo-úrovňová tramvajová trasa, které zrychlí dopravu ze Staré Osady (popřípadě z nové oblasti Zbrojovky) do centra. Uvolní se trasa po ulici Cejl a nově obslouží Zábrdovice.
 • Na jihu obslouží území Trnitá a výstavbu u ulice Heršpická – Pražákova. Při rekonstrukci náspu lze přidat cestu pro cyklisty (Bubeníčkova – centrum – Horní Heršpice).
 • Využít volné plochy po odstavných kolejích po obou koncích nového uzlu MHD pro smyčky šalin. Tím se vytvoří místo pro záložní šaliny, které mohou operativně (místo dnešních autobusů) najíždět na linku a vykrýt případný výpadek.
 • Rovněž by zde mohly šaliny „odpočívat“ mezi ranní a odpolední přepravní špičkou a nemusí zajíždět do vozoven. Toto místo by bylo možné využít i pro uložení večerních šalin, které se nemusí na noc vracet do vozoven, ale mohou pokrýt první ranní výjezdy.

Co s budovou současného nádraží?

 • Budovu opravit, novodobé přístavky odstranit,
 • přesunout sem z Novobranské dispečink MHD, včetně prodejny jízdních dokladů,
 • přesunout sem z ulice Nové Sady dispečink a kanceláře KORDISu,
 • zázemí budovy využít i pro odpočinek řidičů MHD,
 • zřízení plnohodnotného turistického a informačního centra,
 • zbylé prostory pronajmout pro služby.

Co s volným místem před nádražím?

Po přeložení současného uzlu šalin z ulice nádražní na současné vlakové nádraží se uvolní plocha před současným hlavním nádražím.

 • Ponechat celou plochu jako rezervu pro budoucí generace.
 • vytvořit nový městský park s pěší cestou do centra Brna.
 • Do centra Brna po Masarykové ulici zajišťovat linkou šaliny.
 • Protože již nebude třeba sjezdu šalin z ulice Nádražní pod železniční viadukt na Malý městský okruh, plochu ulice Nádražní lze vyrovnat.

Parkování jen v podzemních garážích. Stávající silnice na ulici Nádražní ponechat jen pro zásobování, taxíky a autobusy ke Grandu.
V žádném případě zde nevést „normální“ silnici, která by odřízla přestupní uzel od centra. Ponechat i dvojici tramvajových kolejí jako rezervu, ale bez nástupišť.

Závěrem

Při přesunu současného vlakového nádraží na jih k řece se uvolní stávající železniční nádraží, spolu s železničním náspem v trase Horní Heršpice – Brno – Židenice. Byla by škoda této možnosti nevyužít.

 • Přeložením současného uzlu MHD na místo stávajícího vlakového nádraží:
 • vznikne nový Hlavní přestupní uzel MHD v Brně, který
 • navýší kapacita současných nástupišť o třetinu,
 • odstraní se křížení pohybu přestupujících a šalin,
 • umožní přisunutí autobusů z uzlu Úzká,
 • zkrátí se přestupní časy bus & šalina & trolejbus,
 • odstraní se čekání šalin na příjezd do uzlu MHD,
 • všechna nástupiště šalina, autobusů a trolejbusů spojená podchodem,
 • všechna nástupiště plně zastřešena,
 • z podchodů eskalátory a výtahy,
 • přes prodloužení trasy a jízdní doby šalin kvůli napojení tramvají obloukem z Malinovského náměstí, od Nových Sadů a z Masarykovi ulice, je přínosem odstranění čekání při křížení šalin s Malým městským okruhem. Díky tomu se zrychlí a zkrátí jízdní doby na ulici Křenová a na ulici Dornych.
 • využití železničního náspu umožní vybudovat rychlou tramvaj Stará Osada – centrum (uzel MHD) – office centrum na jihu,
 • výstavba může probíhat bez omezení současného uzlu MHD.

Návrh pana Veselého

S podobnou myšlenku na využití opuštěné trati Židenice – horní (dnes hlavní) nádraží – Heršpice měl již v roce 2008 pan Veselý. Ten se snaží využít opuštěný násep ze Židenic, pomoci přetíženému uzlu šalin u současného nádraží a zajistit kapacitní spojení na nové nádraží ve varianty Řeka.
Základem jeho návrhu je vedení části regionálních vlaků od Židenic na současné nádraží, kde bude přestup na šalinu Odtud vlaky pojedou po náspu (viaduktu) na nové nádraží nad Jižním centrem. Vlaky zastaví na Novém nádraží Řeka. Pak podjedou kolejiště nového a budou pokračovat po současném náspu přes Komárov na Chrlice. 
Jeho návrh pokračuje směrem k systému vlako-šalin. Tedy šalin pokračujících za městem jako vlak.

Že tato myšlenka není mrtvá a zapomenutá, dosvědčuje debata z března 2018 o poloze a napojení nového nádraží ve var. Řeka. Například ve FBookové debatě David Jáša, návrh pana Veselého popisuje takto: „… uhnutím jedné z tratí na Nových sadech na současné „velké“ koleje 1 a 2, dál po viaduktu, za AN u Grandu a pak přímo na Maliňák. Hlavní plusy jsou hned tři:

 • tramvajový uzel by se rozvolnil, přestup by sice zabral o něco déle, ale ubylo by spojů na každém z nástupiště
 • umožnilo by to prohodit ramena linek 1 a 8 a tím výrazně omezit výměnu lidí v lince 1 (která se blíží 100 %, kdyby 1 pokračovala od Mendláku na Křenku, tak zlé by to nebylo)
 • odboural by se tím přejezd linky 12 mezi tratěmi, uzel by tedy zvládal pobrat víc tramvají nebo by odbavil stejné množství rychleji.“
Městská rychlodráha

Vizualizace návrhu na tzv. městskou rychlodráhu spojující Židenice – současné hlavní nádraží a Nové hlavní nádraží. Dráha by vedla nad zemí středem Jižního centra. Návrh z roku 2008.

Návrh městské rychlodráhy z roku 2008

Návrh městské rychlodráhy z roku 2008, Veselý. Na současném (horním) nádraží by se stýkaly linky šaliny a městské rychlodráhy, který by přicházela od Židenic a směřovala k novému hlavnímu nádraží ve vra. Řeka

Negativy návrhu

 • návrh zřejmě uvažuje s vlakovou dopravou, proto je „městská rychlodráha“ zapojeno do nadzemní kolejové skupiny nového nádraží var. Řeka. Ale poloměr oblouků odpovídá spíše šalině. Pak není důvod přivádět „městskou rychlodráhu“ do nadzemní kolejové skupiny – komplikovanější přestupy na vlaky. Cestující musí z „rychlodráhy“ sestoupit dolů a zase nahoru na nástupiště.
 • pokud je současný násep Židenice – Brno hlavní (horní) nádraží barierovou ve městě, vytvářející urbanistický stín, pak vedení trati po náspu – mostu nad Jižním centrem, zcela degraduje toto rozvojové území. A mohlo by okolí náspu vypadat podobě jako okolí současné trati na Židenice.
 • za nešťastné považuji roztržení přestupného uzlu šalin u současného (horního) nádraží. Kdy část linek šalin pojede před nádražím a část na nádraží.
 • Vize šalino-vlaků je hodně, hodně vzdálená. A zřejmě mrtvou vývojovou větví ve vývoji dopravy.

Zdroj dat: Prezentaci pana Ing. Josefa Veselého: Příspěvek ke zlepšení projektu modernizace železničního uzlu Brno z roku 2008 najdete zde.

Dodatky

PS1:
Podle posledních zpráv (červen 2014) se chystá rekonstrukce před-nádražního prostoru na rok 2015.

PS2:
Ze zpráv ze září 2014, byla rekonstrukce před-nádražního prostoru odložena na neurčito

PS3:
Červenec a srpen 2015 rekonstrukce chodníků v okolí nádraží, zbourání „domečku razítek“ u zastávky šaliny na boku. Rekonstrukce podchodů snad v roce 2016.