Odtrhne se Bystrc?

V územním plánu od roku 1938 a stále nedokončena. Dálnice D43 Vídeň – Brno – Slezsko. Kolem Brna a Lipůvky. Lidově nazývaná Hitlerova podle doby, kdy se stavělo naposledy.  A co na to Bystrčáci? Odtrhne se nakonec Bystrc od velkého Brna a všechno zablokují?

Dálnice D43 přes Bystrc

Severní dálnice z Prahy do Ostravy se již staví u Litomyšle a připravuje se u Moravské Třebové. S každým dalším dokončeným kilometrem se zvyšuje potřeba spojnice sever-jih označované jako dálnice D43 nebo jako silnice R43. Poloha nového brněnského nádraží je vyřešena, teď nás čeká vyřešit další brněnský gordický uzel. Kudy vést dálnici ze severu na jih kolem Brna. Stihne se to schválit do nových Zásad územního rozvoje Jižní Moravy a do nového Územního plánu města Brna? Nebo definitivní rozhodnutí odsuneme na další generace včetně všech negativních důsledků?

Jak bude v Bystrci vypadat R43

R43 v Brně vizualizace

Ve středu 5.srpna 2020 proběhlo na Staré radnici slavnostní představení tři urbanisticko-dopravních studií jak by silnice R43 mohla být začleněna do krajiny v oblasti brněnské přehrady.

Tyto tři navržená řešení poslouží jako podklad pro přípravu další územně plánovací dokumentace. Trasa dálnice / rychlostní komunikace je již dána. Teď už jde o to, jak bude silnice začleněna do okolní krajiny.

Výstava R43 třikrát jinak

V Urban centru na Mečové 5 si můžete prohlédnout všechny tři návrhy.  Zpracovateli studií jsou týmy:

  • knesl kynčl architekti a Projektová kancelář Ossendorf,
  • Sdružení Pelčák a partner architekti a HBH Projekt a
  • Ing. arch. Pavel Jura ve spolupráci s FAST VUT. 
Protest proti R43

Na Staré radnici u Urban centra se sešla i skupina odpůrců vedení silnice R43 přes Bystrc.

Protest proti R43

Protesty proti vedení R43 přes Bystrc jsou datované již od konce 80.let. Navrhovatelé nejsou proti dálnici / silnici jako takové, jen ji nechtěji mít u sebe.

Plán vedení dálnice D43 z roku 2006

Model vedení dálnice D43 z roku 2006. Od roku 1938 až do prvních let 1.století se uvažovalo s otevřenou dálnici v zářezu. Za pozornost stojí rozsáhlé nezastavěné území

Tunelové vedení dálnice R4š

Varianta z roku 2020 již počítá s kompletním zatunelováním dálnice / silnice 43. V plánu vyznačeno modře šrafovaně. Jen přemostění údolí řeky Svratky u přehradní hráze bude mostem. Ale i zde se počítá s protihlukovými stěnami.

Trasa R43 přes Bystrc, současný stav

Současný stav v okolí připravované dálnice R43. Domy se stále přibližují, ale ochranné pásmo již osmdesát let platí a stále se s silnicí počítá.

Dálniční most v Bystrci

Jediným viditelným prvekm dálnice R43 v Bystrce má být most nad řekou Svratkou. Jeho konečná podoba není ještě známá a vizualizace vycházejí z podobných dálničních staveb.

Společným prvkem všech návrhlů jsou však vysoké protihlukové stěny.

Silnice R43 pod Bystrcí

Vizualizace možného zaústění dálnice R43 pod zem na začátku Bystrce. Tunelová varianta je sice dražší, ale omezí hluk od projíždějících aut.

Vybudované úseky dálnice přes Bystrc

Pro mne ten nejzajímavajší exponát na prezentaci rychlostní silnice R43. 
Letecký snímek z 50.let ukazuje rozestavěné úseky exteritoriální dálnice na západě Brna. 

V krajině jasně vidíme rozestavěnou dálnici z roku 1938. Okolo pole, louky. Domy jsou až dole v Bystrci. Tedy daleko od případného hluku z dálnice.

Rozestavěná dálnice DR43

Rozestavěná dálnice D43 v roce 1940.

Průřez vedení dálce D43 přes Bystrc

Dálnice R43 bude podcházet tunelem i trasu šaliny do Brna. Ta je mimochodem již takto stavěna.
Zde zastávka Přístaviště.

Zastávka Přístaviště dnes

Zastávka šaliny Přístaviště dnes, srpen 2020

Zastávka šaliny Přístaviště

Vizualizace zastávka šaliny Přístaviště poté, co bude dokončena dálnice D43. Ta povede v podzemí, zhruba v místě zastávky šaliny. Toho se dá vyuřít ke kompletní modernizaci zastávky a jejiho okolí. 

Dálnice D43 má platné stavební povolení

Staveniště dálnice D43 v roce 2020

Takto vypadá opuštěné staveniště dálnice D43 dnes, v červenci 2020. Na místě stavby jsou přes zimu kolotoče.

Dálnice D43 přes Bystrc a dokonce až do Svitav má platné stavební povolení. Stavba byla zahájena v roce 1939 a to podle platných Československých zákonů.
V roce 1942 byla stavba dálnice jen pozastavena nařízením České protektorátní vlády. Výstavba měla být obnovena hned po ukončení války. 

A protože válka už skončila a současná Česká republika je právním nástupcem protektorátu Čechy a Morava, je nadále platné i stavební rozhodnutí z roku 1939. Stavba dálnice z Mikulova přes Bystrc až do Svitavy a dál má tedy platné stavební povolení a nemusí se na nic nového čekat. Toto stavební povolení nebylo nikdy oficiálně zrušeno.

Staveniště dálnice D43 v roce 2020

Příznačné je, že na opuštěném staveništi dálnice D43 v Bystrci je něco jako vrakoviště – prodejna ojetých aut.

Dálnice D43 bude pod střechou

28.března 2019
Ochránit životní prostředí, lidi a zvířata zde žijících před hlukem z dálnice D43. To je přáním radnice velkého Brna. Proto by část nové silnice vedené přes Kníničky a Bystrc, měla být zastřešená či v tunelu.

Plánovaná trasa vychází ze Studie, která doporučila vést dálnici či čtyřpruhovou silnici 43 přes městské části Kníničky, Bystrc a Bosonohy, kde se má přes velkou křižovatkou napojit na dálnici D1. Brno s touto variantou souhlasí. 

Trasa přes Bystrc

Plán trasy dánice D43 z Moravské Třebové do Brna

Dálnice D43 (někdy označována jen jako silnice R43) má vést z Brna na sever kolem Lipůvky k Moravské Třebové, kde se napojí na dálniční síť od Prahy a Pardubic do Olomouce. Dálnice D43 má vést kolem Brna v dlouhodobě plánované a územně chráněné stopě tzv. Bystrcké variantě, která se již plánovalo po okupaci Sudet na konci 30.let 20.století.

Tuto trasu potvrdila i nová (11.2018) územní studie, kterou si nechal vypracovat Jihomoravský kraj jako podklad pro aktualizaci zásad územního rozvoje. Ty by chtělo zastupitelstvo našeho kraje schválit do podzimu 2020. Tedy do krajských voleb.

Dálnice D43 nejprve povede po silnici Stará dálnice, kolem Brněnské přehrady a na sever okolo Rozdrojovic, Jinačovic a Kuřimi. Dále mezi Drásovem a Malhostovicemi a přes údolí potoka Lubě. Ve Studii byla zamítnuta variantní trasa vedoucí Boskovickou brázdou západně od Brna.

Studie přitom nedala jasnou odpověď, zda-li stavět dálnici nebo jen silnici. Což by bylo jistě z krátkodobého hlediska lacinější a schůdnější. Silnice by přitom byla 4-pruhová s mimo-úrovňovými křižovatkami.

Již předchozí Studie z roku 2016 označuje jako nejproblémovější území od Kuřimi na jih přes Bystrc na napojení na D1. 

Studie z 11.2018 také doporučila nestavět jihozápadní tangentu, což měla být spojnice D1 a D52. Dále doporučila jižní obchvat Kuřimi a jižní obchvat Rosic. Na jihovýchodě Brna se doporučuje úprava dálnice D1 mezi Slatinou a Holubicemi. Obchvat Slatiny by měl vést také dál od zástavby a blíže D1, než se dosud plánuje.

Celkem projektanti řešili 15 různých variant a kombinací a posuzovali předpokládaný stav dopravy k roku 2020 a k roku 2035.

Bystrcká varianta

Vedení dálnice kolem Bystrce a přehradní hráze je obsažena i v současném územním plánu města Brna. Tato varianta respektuje původní plány tzv. Hitlerovy dálnice Vídeň – Wroclaw. Za Brnem pokračuje čtyřproudová silnice na mimoúrovňovou křižovatku Brno – Troubsko. Aby obyvatelé Bystrce netrpěli hlukem, je navržen hloubený tunel v délce 1,7 km. Dálnice vede před přehradní hrází nad řekou Svratku a kolem obcí Kníničky, Rozdrojovice, Jinačovice a Moravské Knínice, východně od Kuřimi. Dálnice bude napojena přivaděčem z Velkého městského okruhu v Žabovřeskách.

Proti: např. zastupitelé Bystrce a Kníniček (Martin Žák, starosta Kníniček), a dále iniciativa Občané za D43 jako obchvat celého Brna – předsedkyně Jana Pálková, strana Zelených, členka zastupitelstva Bystrce. 
U Nejvyššího správního soudu leží od jara nová kasační stížnost proti Zásadám územního rozvoje naši Jižní Moravy.

Varianta Boskovická brázda

Dálnice D43 vedená tzv. „boskovickou brázdou“ by vedla mezi Ostrovačicemi,  Veverskou Bítýškou a Čebínem. Na rozdíl od původní Bystrcké varianty by sloužila především k tranzitní dopravě a kvůli své vzdálenosti do města, by již nepomohla odvést část dopravy z Brna. Její význam pro město Brno by tedy byl velmi malý. Varianta vychází ze stávající čtyř-pruhové komunikace od Rosic směrem na dálnici D1, křižuje dálnici D1 a pokračuje severozápadně po úbočí svahů Bobravské vrchoviny kolem Hájenky Pod Komorou.
Kolem obec Hvozdec, západně od hradu Veveří, klesá do svrateckého údolí s  Brněnskou přehradou východně od Veverské Bítýšky. Zde však dochází ke konfliktu s přírodním parkem Prýgl (oblast Natura 2000) a zvláště s chráněným územím Přírodní rezervace Břenčák.

Přes Veverskou Bítýšku a Chudčice by dálnice D43 vedla tunelem v délce 950 m východně od Chudčic. Silnice pak pokračuje údolím řeky Kuřimky v blízkosti obce Chudčic a východně od Čebína. Zde bude nutné vybudování další tunel v délce cca 450 m pod vrchem Dálka. Dálnice by dále vedla kolem Čebínského kopce, vrchu Přebych a Zlobice.

Varianta D43 přes Medlánky

Medlánecká varianta vychází z Bystrcké varianty, ale neřeší dopravu mezi Brnem a Tišnovem, ani převedení dopravy na levý břeh Brněnské přehrady. U jezírka v údolí potoka Vrbovce se Medlánecká varianta odpojuje od Bystrcké a pokračuje tunelem pod vrchem Holedná souběžně s vírským vodovodem. Překračuje řeku Svratku a po úbočí Komínské Chocholy pokračuje do prostoru Netopýrek. Okolo medláneckého letiště a tunelem pod vrchem Bosně, pokračuje na Svitavskou radiálu až po křižovatku se silnicí na Kuřim. Silnice I/43 by byla rozšířena na tří- nebo čtyři pruhy.

Nulová varianta

Jako každý projekt, i dálníce D43 kolem Brna a Bystrce má svoji nulovou variantu. Neznamená to však, že by se nic nestavělo. Právě naopak.  V takovém případě by musela být postavena / rozšířena řada silnic uvnitř Brna, postaveny nové křižovatky. Zejména změněno vedení Velkého městského okruhu, změna křižovatek třeba v okolí Tomkova náměstí. Což by si vyžádalo změnu stávajících projektů a výrazné zdržení výstavby VMO v Brně.
Tzv.Jižní tangenta má pod Brnem propojit dálnici D52 vedoucí z Brna do Mikulova s dálnici D2 do Bratislavy. Celá spojnice má mít jen kolem 5 km. a stát kolem 8,9 mld Kč včetně rozšíření D2. Na trase má být 12 mostů a pět mimoúrovňových křižovatek. Příprava na Tangentu je teprve na začátku a přestože se dostala v roce 2012 do Zásad územního rozvoje jihomoravského kraje, není jisté zda-li a kdy vzikne. 

Co se psalo v novinách

Dálnice D43 Brněnský večerník 31.ledna 1996
Dálnice D43, Brněnský večerník 31.ledna 1996
Dálnice kolem Bystrce, Brněnský večerník, 2.února 1996
Dálnice kolem Bystrce, Brněnský večerník, 2.února 1996
Dálnice kolem Bystrce, Brněnský večerník z 15.února 1996
Dálnice kolem Bystrce, Brněnský večerník z 15.února 1996
Dálnice Brno - Bystrc, Rovnost ze dne 27.února 2008
Dálnice mezi Brnem a Bystrci, Rovnost ze dne 27.února 2008
Dálnice kolem Bystrce, Brněnský večerník, 15.března 1996
Dálnice kolem Bystrce, Brněnský večerník, 15.března 1996

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com