V pondělí 30.října 2017 byla představena Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno.  Cílem je popis jednotlivých variant jak zlepšit současný neutěšený stav zamotaného brněnského železničního uzlu včetně popisu Nového brněnského hlavního nádraží.
Studie popisuje výhody a nevýhody navržených variant, silné i slabé stránky.  Kolik nás to bude stát a co získáme, kolik ušetříme? 

Nástupiště na brněnském horním nádraží

Jaká nás čeká budoucnost

Studie proveditelnosti 2017: seznam příspěvků

Anotace

Studie Proveditelnosti 2017 – Stručně a jasně

Kde bude nové brněnské nádraží: Chci to stručně a jasně 
Stručný a jednoduchý popis obou variant nového nádraží v Brně. 

Studie proveditelnosti 2017 – Varianta Řeka 

Popis varianty nového nádraží Řeka 
Popis nového nádraží a řešení brněnského železničního uzlu ve variantě Řeka. Kde bude nové nádraží, kudy povedou tratě přicházející do města. Jaké jsou varianty a podvarianty. A co ostatní brněnská nádraží? Nádraží nová i ty modernizovaná.

Vysokorychlostní železnice ve variantě Řeka 
Kudy povede do Brna Vysokorychlostní železnice od Prahy, od Vranovic a co Vyškovská trať. Vše ve variantě nového nádraží Řeka. 

Spielberk office

Pohled od Dolního nádraží, kde by mělo vyrůst nové nádraží ve variantě Řeka na město Brno. Za stromy teče Svratka

Stabilita a odolnost varianty Řeka – Navržených 11 variant řešení modernizace železničního uzlu Brno je třeba podrobit počítačovým simulacím, které otestují, jak je navržené traťové uspořádání a navržené jízdní řády stabilní a jak odolává případným nepravidelnostem v provozu. Testuje se, zda-li se například vlaky z různých směrů pravidelně nesjíždějí u jedné výhybky čímž by vznikaly zpoždění, zda-li navržená železniční infrastruktura … 

Studie proveditelnosti 2017 – Varianta Petrov

Popis varianty nového nádraží Petrov 
Popis nového nádraží a řešení brněnského železničního uzlu ve variantě Petra. Co znamená nádraží v centru – Pod Petrovem. Jaké jsou dvě pod-varianty nového nádraží. A co Tesco. Zbouráme ho? A co ostatní brněnská nádraží? Kudy pojedeme na letiště v Tuřanech. Nádraží nová i ty modernizovaná.

Vysokorychlostní železnice ve variantě Petrov 
Kudy povede do Brna Vysokorychlostní železnice od Prahy, od Vranovic a co Vyškovská trať. S úvrati bez úvratě. A jak je to se železničními tunely pod Obilňákem a pod Zelňákem. Vše ve variantě nového nádraží v centru – Petrov.

Tesco Petrov

Zde by byly koleje a nástupiště nového brněnského nádraží ve variantě Petrov (300). Tesco by zůstalo stát, dvě kusé koleje by končily až za rohem Tesco-a.

Stabilita a odolnost varianty Petrov – Navržených 11 variant řešení modernizace železničního uzlu Brno je třeba podrobit počítačovým simulacím, které otestují, jak je navržené traťové uspořádání a navržené jízdní řády stabilní a jak odolává případným nepravidelnostem v provozu. Testuje se, zda-li se například vlaky z různých směrů pravidelně nesjíždějí u jedné výhybky čímž by vznikaly zpoždění, zda-li navržená železniční infrastruktura má […] Chcete vidět více? Pokračujte na Simulace dopravního řešení Petrov.

Studie proveditelnosti 2017 – Rozvoj města Brna

 • Poloha nového hlavního nádraží a výstavba nových přestupních uzlů Změní i brněnskou veřejnou dopravu. Vzniknou nová nádraží, např. Olomoucká-Černovice nebo Komárov. Lidé začnou využívat nové směry a linky, které jim usnadní cestování. Třetí díl Studie proveditelnosti popisuje Jak se změní veřejná doprava v jednotlivých variantách modernizace brněnského železničního uzlu. Pro každou železniční stanici jsou popsány v jednotlivých variantách všechny navazující linky šalin, trolejbusů a autobusů, jejich trasy. 
     .
 • SWOT analýza – popisuje hlavní silné a slabé stránky navržených variant a jaké příležitosti nebo hrozby znamenají jednotlivé varianty
      .
 • Jak se bude vyvíjet město Brno při jednotlivých variantách? Urbanismus a rozvoj města Brna. Kde vzniknou nové pásy zeleně, jestli dokončíme okružní třídu kolem historického jádra Brna a kolik nových obytných čtvrtí vznikne. Nebo si zachováme vnitřní periferie, vybydlené čtvrti a neprostupné Brno?

Studie proveditelnosti – Co to přinese cestujícím

 • Izochrony a časová dostupnost nového nádraží. Čtvrtý díl Studie proveditelnosti popisuje kolik času zabere se dostat z okolních měst do Brna a do cíle cesty v jednotlivých variantách. Tato část Studie proveditelnosti popisuje i předpokládané změny v cestování podle variant modernizace Železničního uzlu Brno. Výluky a ztrátové časy během výtavby. A jak to bude vypadat až i do Brna pojede Vysokorychlostní železnice?
    .
 • Počty cestujících na brněnských nádražích. Čtvrtý díl Studie proveditelnosti popisuje dnešní chování cestujících, kteří využívají železnici, veřejnou dopravou a auta, aby se dostali do Brna do škol, do práce, za zábavou či nákupy. Tato část Studie proveditelnosti popisuje i předpokládané změny v cestování podle variant modernizace Železničního uzlu Brno. Jak bude které stanice vytížena. 
   .
 • Jak cestujeme včera, dnes a zítra. Čtvrtý díl Studie proveditelnosti se věnuje i individuální a veřejné dopravy v Brně a na Jižní Moravě. Hodnotí zájem lidí o dopravu a to v minulosti a v současnosti. Odhaduje i předpokládaný vývoj do budoucnosti. Součástí této části Studie proveditelnosti jsou i výsledky sledování dopravního chování obyvatel Jihomoravského kraje. 
 •  

Další témata

 • Kolik nás to bude stát a jaké jsou přínosy – Studie proveditelnosti určuje předpokládané náklady na jednotlivé varianty. Kolik bude stát samotné nádraží a kolik nás budou stát jednotlivá nová nádraží. O kolik více budeme doplácet na MHD. A jaké jsou časové a finanční úspory jednotlivých variant.
       .
 • Šestý díl Studie proveditelnosti 2017 Železničního uzlu Brno hodnotí jaká jsou rizika, která mohou ohrozit projekt přestavby brněnského uzlu. Hodnotí pravděpodobnost vzniku rizika a závažnost rizika na projekt. Studie navrhuje i opatření na zmírnění těchto rizika na přijatelnou míru. Zpracování takové rizikové analýzy je nezbytnou součástí zpracování každé Studií proveditelnosti. Chcete vidět více? Pokračování na Rizika.
    .
 • Díl pátý Studie proveditelnosti Porovnání variant z hlediska územních dopadů. Tento projekt má zásadní vliv na město Brna a na okolní obce. Jak jsou jednotlivé varianty v kolizi se současným územním plánem, kolik domů je třeba zbourat? A co životní prostředí? Tento příspěvek porovnává jednotlivé varianty z hlediska územních dopadů na Brno a okolí.
      .
 • Jaký budou mít vliv jednotlivé varianty nového brněnského nádraží na životní prostředí a na obyvatele Brna a lidí z okolí? Která část přírody padne, bude vykácená a kde lidé v Brně uslyší vlaky? Zhodnocení vlivu na životní prostředí, na člověka a na Brňáka.  Součásti studie proveditelnosti je i Vliv na životní prostředí a na člověka.
     . 
 • Nové nádraží Brno v otázkách a odpovědích – Studie proveditelnosti Železničního uzlu Brno je velmi dlouhý dokument. Málokdo jej bude číst. Pokud máte dotaz nebo názor, můžete mi napsat. Ty nejčastější dotazy / ty nejzajímavější zde bude publikovat.
    .
 • Ohlasy na Studii proveditelnosti – Ohlasy na Studii proveditelnosti Železničního uzlu Brno 2017. Kdo co řekl z politiků a nebo odborníků. Co píší odborné časopisy a weby. 

Plné znění Studie proveditelnosti

 • Odkaz na oficiální stránky EuroPoint Brno.cz s plnou verzí Studie proveditelnosti – pokud hledáte plnou verzi Studie proveditelnosti, můžete si ji stáhnout jako jeden cca 3,5 GB ZIP soubor nebo po částech. 

Co je cílem Studie proveditelnosti 2017

Hlavním cílem této Studie proveditelnosti je návrh a popis základního technického řešení dopravní infrastruktury v Brněnském uzlu. Popsat základní parametry, a současně prokázat technickou a prostorovou proveditelnost. Plus stanovit předpokládané investiční náklady. Studie proveditelnosti má ukázat, že popsané varianty jsou realizovatelné a z jakých podmínek. Před samotnou realizací bude zhotovena detailnější projektová dokumentace. Bude proveden například podrobný geologický průzkum, zkoumán stav stávajících mostů a dalších staveb. Dojde k jednání s majiteli domů a obyvateli v dotčených oblastech. Ve fázi přípravy realizaci se proto zcela jistě objeví nové věci, které ovlivní samotnou přípravu a realizaci.

Studie proveditelnosti Železničního uzlu Brno 2017 hodnotí tři možné budoucí varianty.

 1. Ponechání současného nevyhovujícího stavu – Bez projektu.
 2. Výstavbu zcela nového nádraží na místě Dolního nádraží (za Vaňkovkou a Zvonařkou) Řeka a
 3. variantu Nového nádraží co nejblíže stávajícímu hlavnímu nádraží. Označenou jako Petrov.
Přehled 11 variant

Přehled všech 11 (4+7) variant modernizace železničního uzlu Brno dle Studie proveditelnosti 2017

Celkem je popsáno 11 variant modernizace brněnského železničního uzlu. 4 varianty Řeka, 7 variant Petrov.
Všechny varianty Řeka i varianty Petrov jsou navrženy tak, aby:

 • odstranily současné kapacitní problémy železničního uzlu Brno v osobní dopravě.
 • Umožnily bezproblémový průjezd nákladních vlaků našim brněnským uzlem bez omezení jízdy osobních a nákladních vlaků.
 • odstranily stávající nevyhovující technický stav železniční infrastruktury,
 • Zrychlily jízdu vlaků, především osobních,
 • byly zřízeny nové zastávky a přestupní uzly mezi železnici, městskou a regionální veřejnou dopravou.
 • Zlepšilyí dopravní obslužnost města Brna a Jihomoravského kraje vytvořením nových přestupních terminálů a zastávek.
 • Výsledným vrcholovým cílem je zatraktivnit železniční dopravu pro cesty z venkova do města, po městě Brně a mezi Brnem a okolními městy (Vídeň, Ostrava, Praha).
 • Řešení jsou navržena tak, aby vytvořily podmínky pro budoucí napojení vysokorychlostních a modernizovaných konvenčních tratí do našeho Železničního uzlu Brno.
 • V rámci variant je navržena rekonstrukce všech železničních stanic a zastávek železničního uzlu Brno.
 • Je nutné upravit výškové a směrové vedení tratí u jednotlivých variant a to z pohledu maximalizace rychlosti, z požadavků na jednotlivá křížení s dopravní a technickou infrastrukturou jak stávající tak uvažovanou (nový velký městský okruh, řešení uliční sítě např. v oblasti Trnitá, kolektory pod městem, …),
 • maximálně zohlednily památkovou ochranu stávajících staveb a
 • omezily negativní vliv železničního a silničního provozu na životní prostředí, na lidi a na Brňáky.

Jak číst Studii proveditelnosti Železničního uzlu Brno 2017

Přestože je Studie proveditelnosti odborným textem, jsem přesvědčen, že i obyčejný občan s maturitním vzděláním je schopen se v ní orientovat. Studie proveditelnosti je rozdělena do 1 + 6 Dílů, které obsahují Textové části, tak i rozsáhlé přílohy – mapy, schémata, video, architektonické návrhy.

Díl B1 Technické řešení

popis současného technického stavu ŽUB, stávající uspořádání železničního uzlu, dosahované technické parametry a také je hodnocen technický stav jednotlivých částí uzlu. Dále jsou v textu popsány navržené varianty, tj. Bez projektu, Řeka a Petrov a jejich pod-variant. A to jak z hlediska železniční infrastruktury, tak městské dopravní infrastruktury. Samostatně jsou u každé z projektových variant popsány scénáře s budoucím zapojením VRT a předpokládané investiční náklady. Vyhodnoceny jsou rovněž možné majetkoprávní konflikty. Text a výkresové přílohy.

 • Popis varianty nového nádraží Řeka: Popis nového nádraží a řešení brněnského železničního uzlu ve variantě Řeka. Kde bude nové nádraží, kudy povedou tratě přicházející do města. Jaké jsou varianty a podvarianty. A co ostatní brněnská nádraží? Nádraží nová i ty modernizovaná.
     .
 • Vysokorychlostní železnice ve variantě Řeka. Kudy povede do Brna Vysokorychlostní železnice od Prahy, od Vranovic a co Vyškovská trať. Vše ve variantě nového nádraží Řeka. 
 • Popis varianty nového nádraží Petrov: Popis nového nádraží a řešení brněnského železničního uzlu ve variantě Petra. Co znamená nádraží v centru – Pod Petrovem. Jaké jsou dvě pod-varianty nového nádraží. A co Tesco. Zbouráme ho? A co ostatní brněnská nádraží? Kudy pojedeme na letiště v Tuřanech. Nádraží nová i ty modernizovaná.
 • Vysokorychlostní železnice ve variantě Petrov. Kudy povede do Brna Vysokorychlostní železnice od Prahy, od Vranovic a co Vyškovská trať. S úvrati bez úvratě. A jak je to se železničními tunely pod Obilňákem a pod Zelňákem. Vše ve variantě nového nádraží v centru – Petrov.

Díl B2 Dopravně – technologická část

je určena spíše pro dopravní experty. Obsahuje dopravní schémata budoucího železničního uzlu Brno, délky tratí, polohy semaforů, délky nástupišť, číslování kolejí … Grafikony budoucí vlakové dopravy – ano správně, už dnes musíme řešit, v jakých intervalech budou moci jezdit vlaky, aby stíhaly přivážet cestujících z okolních obcí. Plány obsazení kolejí a kapacitní výpočty obsazeností nástupišť. Na závěr video ze simulace pohybu vlaků. Vždy provedeny ve vztahu ke konkrétní pod-variantě.

 • Stabilita a odolnost varianty Řeka – Navržené 4 varianty řešení modernizace železničního uzlu ve variantě Řeka je třeba podrobit počítačovým simulacím, které otestují, jak je navržené traťové uspořádání a navržené jízdní řády stabilní a jak odolává případným nepravidelnostem v provozu. Testuje se, zda-li se například vlaky z různých směrů pravidelně nesjíždějí u jedné výhybky čímž by vznikaly zpoždění, zda-li navržená železniční infrastruktura … 
      .
 • Studie proveditelnosti 2017: Stabilita a odolnost varianty Petrov – Navržených 7 variant řešení modernizace železničního uzlu varianty Petrov je třeba podrobit počítačovým simulacím, které otestují, jak je navržené traťové uspořádání a navržené jízdní řády stabilní a jak odolává případným nepravidelnostem v provozu. 

Díl B3 Řešení městské hromadné a veřejné dopravy 

Technické řešení městské dopravní infrastruktury se odvíjí od požadavků výhledové koncepce řešení veřejné dopravy. Podrobný návrh výhledové koncepce městské veřejné dopravy je pro jednotlivé varianty popsán v Díle B3

 • Poloha nového hlavního nádraží a výstavba nových přestupních uzlů Změní i brněnskou veřejnou dopravu. Vzniknou nová nádraží, např. Olomoucká-Černovice nebo Komárov. Lidé začnou využívat nové směry a linky, které jim usnadní cestování. Třetí díl Studie proveditelnosti popisuje Jak se změní veřejná doprava v jednotlivých variantách modernizace brněnského železničního uzlu. Pro každou železniční stanici jsou popsány v jednotlivých variantách všechny navazující linky šalin, trolejbusů a autobusů, jejich trasy. 

Díl B4 Konkrétní uspořádání dopravní infrastruktury

včetně základních technických parametrů bylo dále jedním ze vstupů použitých pří dopravním modelování a výpočtech přepravní prognózy. Problematika dopravního modelování a přepravní prognózy je popsána v Dílu 4, ve kterém je popsán způsob zahrnutí konkrétního řešení dopravní infrastruktury v dopravním modelu.

 • Izochrony a časová dostupnost nového nádraží. Čtvrtý díl Studie proveditelnosti popisuje kolik času zabere se dostat z okolních měst do Brna a do cíle cesty v jednotlivých variantách. Tato část Studie proveditelnosti popisuje i předpokládané změny v cestování podle variant modernizace Železničního uzlu Brno. Výluky a ztrátové časy během výtavby. A jak to bude vypadat až i do Brna pojede Vysokorychlostní železnice?
   .
 • Počty cestujících na brněnských nádražích. Čtvrtý díl Studie proveditelnosti popisuje dnešní chování cestujících, kteří využívají železnici, veřejnou dopravou a auta, aby se dostali do Brna do škol, do práce, za zábavou či nákupy. Tato část Studie proveditelnosti popisuje i předpokládané změny v cestování podle variant modernizace Železničního uzlu Brno. Jak bude které stanice vytížena. 
   .
 • Jak cestujeme včera, dnes a zítra. Čtvrtý díl Studie proveditelnosti se věnuje i individuální a veřejné dopravy v Brně a na Jižní Moravě. Hodnotí zájem lidí o dopravu a to v minulosti a v současnosti. Odhaduje i předpokládaný vývoj do budoucnosti. Součástí této části Studie proveditelnosti jsou i výsledky sledování dopravního chování obyvatel Jihomoravského kraje. 

Díl B5 Hodnocení dopadů jednotlivých variant železničního uzlu Brno

na život lidí, zvířat a rostlin. Hluk od projíždějících vlaků, zábory území, demolice domů, ohrožení kulturních památek, střety s oblastmi citlivými na životní prostředí, zátopové území. Textová část 114 stran a výkresové přílohy. Díl 5 popisuji v příspěvcích:

 • Porovnání variant z hlediska územních dopadů. Jak jsou jednotlivé varianty v kolizi se současným územním plánem, kolik domů je třeba zbourat? A co životní prostředí? Tento příspěvek porovnává jednotlivé varianty z hlediska územních dopadů na Brno a okolí.
     .
 • Urbanismus a rozvoj města Brna. Jak se bude vyvíjet město Brno při jednotlivých variantách? Kde vzniknou nové pásy zeleně, dokončíme okružní třídu kolem historického jádra Brna a kolik nových obytných čtvrtí vznikne. Nebo si zachováme vnitřní periferie, vybydlené čtvrti a neprostupné Brno?
     .
 • SWOT analýza popisuje hlavní silné a slabé stránky navržených variant a jaké příležitosti nebo hrozby znamenají jednotlivé variant.
      .
 • Jaký budou mít vliv jednotlivé varianty nového brněnského nádraží na životní prostředí a na obyvatele Brna a lidí z okolí? Která část přírody padne, bude vykácená a kde lidé v Brně uslyší vlaky? Zhodnocení vlivu na životní prostředí, na člověka a na Brňáka.  Součásti studie proveditelnosti je i Vliv na životní prostředí a na člověka.

Díl B6 Kolik nás to bude stát

Jedním z hlavních vstupů do ekonomického hodnocení jsou odhady investičních nákladů na výstavbu dopravní infrastruktury. Ekonomické hodnocení investiční náklady, náklady na majetkoprávní přípravu a etapizace výstavby. Včetně analýza rizik, součástí které jsou i rizika související s projektovou přípravou a realizací dopravní infrastruktury.

 • Kolik nás to bude stát a jaké jsou přínosy – Studie proveditelnosti určuje předpokládané náklady na jednotlivé varianty. Kolik bude stát samotné nádraží a kolik nás budou stát jednotlivá nová nádraží. O kolik více budeme doplácet na MHD. A jaké jsou časové a finanční úspory jednotlivých variant.
     .
 • Šestý díl Studie proveditelnosti 2017 Železničního uzlu Brno hodnotí jaká jsou rizika, která mohou ohrozit projekt přestavby brněnského uzlu. Hodnotí pravděpodobnost vzniku rizika a závažnost rizika na projekt. Studie navrhuje i opatření na zmírnění těchto rizika na přijatelnou míru. Zpracování takové rizikové analýzy je nezbytnou součástí zpracování každé Studií proveditelnosti. Chcete vidět více? Pokračování na Rizika.

Máte otázku a nebo názor

Napište mi buď do formuláře níže, nebo emailem onemanbrnoblog@gmail.com

Kompletní znění Studie proveditelnosti ke stažení najdete na stránkách Europointbrno.cz