Text brněnské koaliční smlouvy z listopadu 2018.
Co obsahuje, odkazy, komentář.

Koaliční smlouva opravdu v mnohém navazuje na stávající práci a rozdělané projekty. A to je dobře. Poloha nového brněnského nádraží je dána a ve Smlouvě se proto popisují navazující kroky: zástavba Jižního centra, tedy okolí Zvonařky, Dornychu a Vaňkovky + přivedení linek povrchové veřejné dopravy. Dále výstavba Nové městské třídy, byť jen v prvním úseku Cejl – Zvonařka. Dále se má řešit kudy a zda vůbec vést případnou podpovrchovou linku metra / šaliny / vlaku / SJKDiametru.

Všechny strany sice podporují co nejrychlejší přijetí připravovaného nového Územního plánu. jen se obávám, aby každá strana nemyslela jeho jinou variantu. Do plánů se opět dostává šalina na Lesnou. Z těch mini-projektů mne těší rozšíření Muzejní noci i na Muzejní den, aby se jej mohli zúčastnit i děti.

Skrytý bod s velkým dopadem je aktualizace Statutu města Brna. Tento statut totiž upravuje vztahy mezi městem a jeho místními částmi, včetně přerozdělování peněz. Uvidíme, jakým směrem se bude přerozdělování práv, povinností a peněz ubírat.

Je dobře, že se znovu po čtyřiceti letech vrátíme k budování parkovacích domů na sídlištích. Zde bych upozornil na stovky a možná tisíce nevyužívaných parkovacích míst v betonových prefa-garážích, které tvoří ohyzdné garážové uličky. A podle toho jak jsou mnohé zarostlé, pochybují, že slouží ke svému účelu, tedy k parkování aut.

Co mi v koaliční smlouvě chybí je jasné vymezení, že bude konečně rozhodnuto o poloze dálnice mezi Brnem a Bystrci. A pak mi chybí podpora co nejrychlejšího přivedení Vysokorychlostní železnice i k nám do Brna. Jinak bude z Brna vesnice. Co mi naopak nechybí je brněnský Hyperloop

Doprava v Brně a v okolí

 • Podpoříme realizaci klíčových dopravních staveb, zejména velkého městského okruhu a obchvatů městských částí. Budeme usilovat o realizaci nového sjezdu z D1 v oblasti průmyslové zóny. Budeme připravovat vybudování dopravní spojky mezi Cejlem a Zvonařkou na základě schválené územní studie. Jinými slovy, je to počátek Nové městské třídy, která má nabídnout nové polo-okružní spojení a zpřístupnit „zadní brněnské dvory“ kolem Křenové, Cejlu a okolí.
 • V zájmu zajištění obslužnosti nového vlakového nádraží (Nové brněnské hlavní nádraží) veřejnou dopravou budeme dále pokračovat ve stavbě Tramvaje Plotní a zajistíme přípravu a realizaci další městské dopravní infrastruktury. Více o nových linkách šalin a trolejbusů k novému hlavnímu nádraží a k obsluze nové městské části Zvonařka najdete v tomto příspěvku.
 • Budeme pokračovat v realizaci rozšíření tratí šaliny Kampus, Líšeň, budeme pokračovat v přípravě projektu tratě šaliny na Lesnou a Kamechy a prověříme stávající technická řešení tratí. V Kamechách je problém s geologickým podložím v plánované trase a tak se zvažuje mírně odlišné vedení šaliny. Jsem rád, že se znovu mluví o šalině na Lesnou.
 • Intenzivně budeme jednat a spolupracovat s vedením kraje a státu na projektové přípravě Severojižního kolejového diametru. Bude se tedy prověřovat kudy vést a zda-li má vůbec smysl budovat nějakou brněnskou podzemku. Ostatně podle původního plánu měla již Studie proveditelnosti na SJKDiametr vznikat v těchto měsících. Takže i v tomto bodě navazuje nová brněnská koalice na své předchůdce. A to je dobře.
 • Budeme usilovat ve spolupráci se SŽDC a ČD o posílení vnitroměstské dopravy vedené na železničních tratích, včetně vybudování nových zastávek Ve Studii proveditelnosti našeho brněnského železničního uzlu je počítáno s výstavbou nových nádraží, Dokončuje se nové nádraží ve Slapanicích. Větší posílení vnitroměstské a metropolitní železniční dopravy lze ale očekávat až po přestavbě brněnského železničního uzlu, který zvýší kapacitu tratí. Zatím by bylo dobré aspoň přidávat vlaky o víkendu a mimo špičku.
 • V rámci dalšího zatraktivňování MHD budeme efektivně využívat stávající vozidla a prosazovat postupné zavádění moderních, ekologicky šetrných, komfortních a klimatizovaných šalin, autobusů a trolejbusů. Upravíme další zastávky tak, aby byly dostatečně komfortní, bezpečné a dostupné i pro vozíčkáře, seniory nebo maminky s kočárky. Nejen zastávky na šalinu, ale i na vlak. Nízká nástupiště znehodnocují investice do nízkopodlažních vozidel. Když vlivem nízkého nástupiště i do těchto vozidel nastupujeme po schodech.
 • Prověříme možnosti dalšího zvýhodnění jízdného dětí a seniorů v MHD.
 • Zavedeme koordinátora oprav a uzavírek.
 • Při výběrových řízeních na dodavatele stavby budeme nastavovat kritéria výběru tak, aby byl kladen důraz na kvalitu, dobu trvání a termín dokončení stavby.
 • Budeme iniciovat zlepšení dopravní situace u složitých křižovatek ve spolupráci s vlastníky komunikací (například Kníničská x Bystrcká).
 • Vytvoříme analýzu nejnebezpečnějších dopravních míst a budeme postupně daná problematická místa odstraňovat.
 • Budeme pokračovat v budování funkční sítě cyklistické infrastruktury zejména uvnitř města a páteřních cyklostezek z okrajových částí do vnitřního města. Za tímto účelem v rozpočtu vyhradíme minimálně 10 mil. Kč ročně na organizační opatření pro cyklistickou dopravu a budování cyklostojanů. Zároveň budeme cyklodopravu nadále zohledňovat při rekonstrukcích ulic. Pro naplnění tohoto cíle zajistíme dostatečnou personální kapacitu pod investičním odborem. Je potřeba zajistit důsledné dodržování pravidel bezpečnosti provozu ze strany všech jeho účastníků. Příklad dlouhodobě neřešeného přejezdu / podjezdu ulice Hladíková nechť je mementem.
 • V oblasti parkování budeme budovat nová parkovací místa. Budeme klást důraz na budování záchytných parkovišť a parkovišť typu P+R zejména u železničních stanic a tramvajových zastávek a budování montovaných parkovacích domů především na sídlištích. Nezbývá než souhlasit. Záchytná parkoviště mají být blízko žel. nádraží – viz Bílovice, Adamov, Blansko. Je dobře, že se znovu po čtyřiceti letech vrátíme k budování parkovacích domů na sídlištích. Zde bych ještě upozornil na stovky a možná tisíce nevyužívaných parkovacích míst v betonových krychlích, které tvoří ohyzdné garážové uličky na okrajích města Brna.
 • Opravíme systém rezidentního parkování způsobem, aby byl vstřícný ke všem obyvatelům města, zejména během dne. Pro pilotní fázi (ve lhůtě 1 roku po zavedení rezidentní regulace v širším centru města) zrušíme poplatky spojené s rezidentním parkováním mimo návštěvníky s cílem zajistit místa pro rezidenty v noci a neomezit mobilitu Brňanů přes den.

Územní plánování a rozvoj Brna

 • V duchu participujícího města budeme využívat znalosti zástupců univerzit a odborníků z praxe i ze zahraničí, zjišťovat si názor občanů na důležitá politická rozhodnutí ve věci budoucího rozvoje našeho města.
 • Budeme plně využívat spolupráce s Kanceláří architekta města.
 • Nový územní plán musí město rozvíjet, ale nesmí snižovat kvalitu života Brňanů. Chceme, aby se Brno rozvinulo do podoby hrdé, moderní a plně prosperující středoevropské metropole s charakterem živého studentského města, k tomu ale potřebuje nový územní plán. Do konce volebního období chceme schválit nový územní plán města Brna, který bude v souladu se stavebním zákonem, s jasným konceptem rozvoje města a s moderními urbanistickými pravidly.
 • Chceme zavést intenzivní spolupráci s Jihomoravským krajem a okolními obcemi. Naším cílem je shoda na vedení páteřních liniových staveb ve městě Brně a jeho zázemí v ZUR JMK a všeobecně prodiskutovaný a přijímaný nový územní plán. V případě trasování rychlostních komunikací v blízkosti bytové zástavby budeme požadovat jejich zakrytí.
 • Budeme věnovat maximální pozornost procesu projednání a schválení nového územního plánu tak, aby byl schválen hladce a co nejrychleji. všechny politické strany sice říkají, že chtějí co nejrychlejší přijetí nového územního plánu města Brna, obávám se však, že každá strana si představuje jinou variantu územního plánu – viz Dálnice mezi Brnem a Bystrcí.
 • Vytvoříme expertní týmy, které budou pomáhat městu s definováním překážek rozvoje a jejich následném odstranění. Měly by vzniknout týmy na urychlení bytové výstavby, budování technické infrastruktury a na podporu ekonomického rozvoje města.
 • Do územního plánu budeme prosazovat zanesení trasy SJKD na základě výsledků studie proveditelnosti SŽDC.
 • Rozvoj jižní části města mezi historickým centrem a novým nádražím pokládáme za zcela klíčový pro celé Brno. Chceme tu vybudovat novou, snadno dostupnou čtvrť s bydlením v zeleni a pestrou nabídkou služeb. Toto je mimořádné důležitý bod smlouvy. Protože přetrvávající nechuť některých spoluobčanů k výstavbě nového brněnského hlavního nádraží lze překonat jen a pouze zastavěním území kolem Zvonařky a Dornychu, a přivedením šaliny do těchto míst.
 • V rozvojových lokalitách města budeme prosazovat v územním plánu zvýšení procenta možného využití plochy pro bytovou zástavbu.
 • Při rozvoji města budeme zohledňovat potřeby současných obyvatel daných lokalit.
 • Při všech rekonstrukcích ulic budeme pamatovat na ochranu starých a výsadbu nových stromů.
 • Zasadíme se o realizaci protipovodňových opatření v ohrožených oblastech a zpřístupníme koryta řek městskému životu, jak je běžné v západních metropolích. Za jedno ze zásadních protipovodňových opatření považujeme vybudování suchého poldru v Chrlicích, který v případě nouze ochrání město před povodněmi.
 • Chceme, aby se rekonstrukce významných veřejných prostranství a budov dělaly po otevřených architektonických soutěžích a projednávaly se s veřejností.
 • Chceme, aby v historickém centru zůstali žít lidé. Nechceme, aby z něj vznikl pouze turistický či zábavní areál. Zamezíme směnám domů a ohrožení nájemníků v centru města.
 • Budeme prosazovat skloubení využití areálu Brněnského výstaviště pro veletržní činnosti i pro volnočasové aktivity i kulturu.
 • Budeme spolu s městským architektem aktivně vstupovat do velkých projektů, aby probíhaly s respektem k okolní zástavbě a tamním obyvatelům.
 • Budeme postupně zajišťovat, aby město a městské budovy bylo bez bariér pro matky s kočárky, osoby na vozíku nebo pro lidi s postižením zraku či sluchu.
 • Při rekonstrukcích ulic budeme vždy vyžadovat podmínku zajištění bezbariérovosti a dbát na to, aby se pokud možno nesnížil počet parkovacích míst.
 • Chceme postupně zavádět jednotný moderní styl městského mobiliáře.

Bydlení

 • Zajistíme výstavbu nových bytů podporou soukromé výstavby, vznikem bytových družstev a výstavbou městských bytů v nízkoenergetickém standardu, šetrných k životnímu prostředí.
 • Výstavba městských bytů bude zaměřena zejména na startovací byty – bydlení pro mladé páry, byty zajišťující dostupné bydlení pro rodiny s dětmi, byty zvláštního určení pro seniory v domech s pečovatelskou službou a byty pro hendikepované.
 • Budeme rozvíjet sdílené bydlení pro ubytování zdravotnického personálu, seniory i pro studentské bydlení.
 • Podpoříme bytovou výstavbu spojenou s revitalizací tzv. brownfieldů.
 • V oblasti sociálního bydlení dojde k vyhodnocení probíhajících projektů a jejich optimalizaci tak, aby bylo možno účinně směřovat k ukončení bezdomovectví, zejména rodin s dětmi.
 • V sociálním bydlení bude dále rozvíjena spolupráce města a neziskových organizací na projektech tréninkového bydlení, chráněného bydlení apod.
 • Pro zvýšení dostupnosti bydlení bude zřízeno v rámci magistrátu kontaktní místo pro bydlení.
 • Prodeje městských bytových domů nájemcům budou posuzovány individuálně s přihlédnutím k jejich potřebnosti v rámci bytového fondu města a efektivnosti jejich správy a údržby, související s jejich stavebně technickým stavem a výnosy z nájmů
 • Budeme prosazovat odpovědnou správu městského bytového fondu tak, aby se snížil počet neobsaditelných bytů. V odůvodněných případech umožníme opravu bytů na vlastní náklady nájemce na základě schválení radou a se stanovenou formou finančního narovnání.
 • Budeme usilovat o zřízení městské ubytovny pro dočasné řešení krizových situací rodin s dětmi.
 • Budeme dbát na transparentnost a předvídatelnost při pronajímání obecních bytů.

Životní prostředí

 • Budeme aktivně bojovat se suchem, včetně zachytávání dešťových vod pomocí nádrží a zřízením dotačního programu pro majitele rodinných domů.
 • Zrealizujeme první dvě etapy protipovodňových opatření a další etapy připravíme.
 • Podpoříme vznik nového Hapalova parku mezi Vinohrady a Líšní.
 • Připravíme možnost využití artézských studní jako záložního zdroje pro Brno.
 • Podpoříme obnovu studánek v lesích kolem Brna.
 • Prosadíme výsadbu zeleně, která oddělí rušné silnice od bytové výstavby, aby zadržovala prach a hluk. Tam, kde není možné sázet stromy, vysadíme keře.
 • Připravíme novou koncepci péče o veřejnou zeleň tak, aby nedocházelo k zasychání porostů po seči včetně jasných pravidel kontroly a dodržování.
 • Budeme podporovat více zeleně v ulicích, ať už jako drobné zelené plochy, květiny nebo zeleň na sloupech a postupně zvýšíme index listové plochy v Brně.
 • Vytvoříme dotační titul na podporu budování zelených střech a zelených fasád pro snižování teploty ovzduší ve městě v letních měsících.
 • Zachováme stávající dotační titul na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích.
 • Při stavebních a výkopových pracích budeme vždy vyžadovat ochranu zeleně a kořenových systémů podle norem ČSN. Pro ochranu kořenových systémů budeme preferovat šetrnější metody oprav inženýrských sítí.
 • Chceme zavádět více vodních prvků včetně tzv. mlžítek, která osvěží okolní prostředí a zároveň nespotřebují tolik drahocenné vody.
 • Budeme pokračovat v získávání dalších lesních porostů a podpoříme úpravu lesů v blízkosti města pro rekreační využití.
 • Budeme usilovat o vybudování chráněných stanovišť pro tříděný odpad včetně dostatečného množství nádob.
 • Chceme zajistit čistotu i v místech, kde chodí pejskaři. Proto zajistíme dostatečné množství košů a sáčků.
 • Zachováme směřování postupného nahrazování kontejnerů podzemními nádobami na tříděný odpad.
 • V oblasti svozu odpadů zajistíme takový systém, aby reflektoval včasnost svozu a zároveň byl prováděn takovým způsobem, aby nadměrně nezatěžoval dopravu.
 • Od placení poplatku za komunální odpad budou osvobozeni senioři od 70 let.
 • Změníme systém blokového čištění, aby byl prioritou úklid, nikoli byznys soukromých firem, včetně koordinace s úpravou zeleně a optimální frekvencí s ohledem na vytížení komunikací v dopravní špičce.
 • Budeme monitorovat kvalitu ovzduší a realizovat opatření k jeho zlepšení.
 • Umožníme veřejnosti „adopci“ jednotlivých stromů.
 • Zlepšíme stav Ústředního hřbitova (Centrálky) včetně jeho zázemí pro návštěvníky.
 • Budeme hledat a podporovat projekty vedoucí ke zlepšování kvality prostředí, úspoře přírodních zdrojů směrem k cirkulární ekonomice.

Školství

 • Budeme podporovat různorodé směřování a specializace základních škol a pokračovat v opravách školních budov. Zřídíme nová místa ve školách a školkách kde to bude potřebné, například kvůli nové výstavbě nebo populačnímu boomu, a budeme usilovat o snižování počtu žáků na učitele ve třídě.
 • Podpoříme také firemní školky a další městem nezřizované instituce předškolního vzdělávání, včetně mini-školek, lesních školek a dětských skupin.
 • Zřídíme další bezpečná krátkodobá parkovací místa „kiss and ride“ a parkování na parkovací kotouč u mateřských a základních škol, aby rodiče mohli své děti bezpečně dovézt a vyložit.
 • Podpoříme kreativní formy vzdělávání s využitím moderních technických dílen a zařízení, včetně podpory mimoškolních aktivit a rozšíření nabídky vzdělávacích programů pro talentované děti a organizace, které spolupracují se školami a zajišťují volnočasové aktivity dětí a studentů, dále pak projekty mezigenerační spolupráce.
 • Umožníme a podpoříme finanční spoluúčast sdružení rodičů a dalších subjektů na zvyšování kvality výuky.
 • Rozšíříme nabídku bezlaktózové, bezlepkové a další dietní stravy do všech škol na území města.
 • Podpoříme modernizaci školních hřišť a jejich následné užívání i pro veřejnost a sportovní kluby v mimoškolní době.  Povedeme ředitele a ředitelky škol k otevřenému přístupu k řízení školy, v rámci kterého budou učitelé, rodiče i žáci více informováni o záležitostech školy tak, aby se mohli více zapojit do jejího rozvoje.

Sport

 • Zachováme podporu brněnského sportu v souladu se schválenou Koncepcí sportu města Brna 2018–2030. Tímto způsobem pomůžeme zajistit dostupnost sportování v jednotlivých klubech pro děti, mládež a výkonnostní i vrcholové sportovce, a snížíme náklady rodičů na sport jejich dětí tak, aby sportování v jednotlivých klubech pro ně bylo dostupné. Podpoříme také handicapované sportovce.
 • Vybudujeme více workoutových hřišť a sportovišť pro volný čas pro starší děti. Podpoříme zhodnocování a rekonstrukce sportovišť (i místního významu), zvláště při vícezdrojovém financování ze strany státu a kraje. Rozvineme síť singletrailů a cyklostezek pro sportovní vyžití, včetně cyklostezky kolem přehrady. Budeme dále usilovat o zvelebování brněnské přehrady.
 • Podpoříme výstavbu multifunkční haly pro 12 tisíc diváků v lokalitě brněnského výstaviště. Budeme usilovat o zajištění vícezdrojového financování výstavby kryté atletické haly v areálu bohunického Kampusu. Vybudujeme nový Velodrom při ulici Hněvkovského. Připravíme výstavbu vodáckého kanálu a vytvoříme sportovně rekreační areál v lokalitě za Anthroposem s tím, že se vynasnažíme dokončit alespoň část sportovišť v termínu, který zde umožní konání části Letního olympijského festivalu 2020. Budeme se také ucházet o pořadatelství Zimního olympijského festivalu 2022 a Evropského olympijského festivalu dětí a mládeže v roce 2025, a podporovat konání významných a mezinárodních sportovních akcí v Brně a intenzivně řešit financování těchto podniků, stejně jako sportovní infrastruktury, s Jihomoravským krajem a zejména státem.
 • Umožníme výstavbu aquaparku za Lužánkami soukromým investorem, vybudujeme zde wellness centrum a budeme usilovat o zajištění financování 25m bazénu. Podpoříme výstavbu 25m bazénu v Židenicích.
 • Zvýšíme potenciál sportovního komplexu Vodova. Rozvineme areál Riviéry tak, aby postupně získal celoroční provoz, mj. zde prověříme možnost realizace tréninkového oválu pro biatlon.
 • Pozornost města bude mířit i k mladým sportovním odvětvím jako je např. florbal, ragby, baseball, rychlobruslení (prověříme možnost realizace tréninkové sportovní haly), malá kopaná, curling či lezectví.
 • Umožníme veřejnosti zakoupit vstupné na všechna městská koupaliště i sportoviště prostřednictvím jednotného platebního a rezervačního systému v rámci účtu BrnoID.

Kultura

 • Zachováme současnou úroveň financování provozu městem zřizovaných kulturních příspěvkových organizací a zajistíme pro ně potřebné financování nestavebních investic.
 • Nabídka městem zřizovaných kulturních příspěvkových organizací by měla reflektovat potřeby všech cílových skupin obyvatel města Brna, odmítáme jakékoli politické zásahy do dramaturgie těchto organizací.
 • Povedeme dialog s krajem i státem o možnosti vícezdrojového financování městem zřizovaných kulturních institucí.
 • Chceme převést Národní divadlo Brno pod příspěvkové organizace Ministerstva kultury.
 • Fandíme profesionálnímu i amatérskému pouličnímu umění a zachováme možnost svobodně oživovat veřejný prostor, nebude-li to nadměrně omezovat ostatní.
 • Budeme jednat s pořadateli festivalu Trutnoff o možnostech uspořádání akce v Brně s diskusí o termínu konání festivalu dalšími pořadateli festivalů.
 • Podpoříme transformaci právní formy kulturních příspěvkových organizací na efektivnější veřejné kulturní instituce.
 • Budeme pokračovat v krocích vedoucích k realizaci stavby Janáčkova kulturního centra.
 • Podpoříme společný potenciál brněnských památkových vil. Prosadíme jeho doplnění o Arnoldovu vilu a její rekonstrukci na Centrum dialogu za podmínky získání financování z dotačních programů.
 • Brno bude v roce 2028 slavit 100 let od úmrtí skladatele Leoše Janáčka. Chceme připravit Brno na kandidaturu na Evropské hlavní město kultury pro tento rok.
 • Podporujeme vybudování muzea Leoše Janáčka
 • Spustíme průvodce po brněnské architektuře jako vícejazyčnou mobilní aplikaci, která by měla vzniknout v rámci projektu BAM.
 • Budeme usilovat o přebudování bývalé káznice na Cejlu na Kreativní centrum včetně vzniku Místa paměti.
 • Budeme více využívat potenciálu vysokých škol s uměleckým zaměřením při kulturní prezentaci města.
 • Zachováme víceleté financování kultury.
 • Chceme rozšířit Muzejní noc i na Muzejní den, aby se ho mohly účastnit i děti.
 • Chceme rozvíjet vztah dětí ke kultuře, proto podnikneme konkrétní kroky směřující k zatraktivnění divadel, galerií a muzeí pro děti.

Bezpečnost

 • Zajistíme, aby městská policie byla lépe řízená ve prospěch občanů. Primární funkcí MP nemá být výběr poplatků a pokut, ale má především přispívat k pořádku, ochraně a bezpečnosti osob a majetku a dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití.
 • Obnovíme úspěšný projekt „Poznej svého strážníka“.
 • Rozšíříme kapacitu stávajícího programu Senior akademie.
 • Budeme finančně podporovat profesionální i dobrovolné hasiče, jejichž potenciál chceme efektivněji využít. K tomu ale potřebují odpovídající zázemí a průběžnou obnovu jejich techniky.
 • Maximálně podpoříme kvalifikovanou práci s dětmi a mládeží, čímž posílíme prevenci šikany a kriminality mladistvých. Budeme koordinovat specializované programy pro školáky tak, aby děti základních škol byly lépe, systematicky a prakticky připraveny na řešení různých nenadálých situací. Pozornost budeme věnovat i projektům v boji proti kyberšikaně.
 • Bereme vážně rizika terorismu a nejrůznějších nových hrozeb, žádná bezpečnostní opatření však nesmějí zbytečně omezovat běžný život ve městě. Místo plošného pokrývání města kamerovými systémy budeme zvyšovat počet strážníků v ulicích, zejména v oblastech škol a dětských hřišť.
 • Zajistíme osvětlení nebezpečných přechodů pro chodce.
 • Budeme podporovat výstavbu nové společné stanice hasičského záchranného sboru a Policie ČR.
 • Budeme se zabývat další kultivací přednádražního prostoru, budeme usilovat o to, aby jak přednádražní prostor, tak i další místa v centru města byla čistá a občané města Brna se v nich cítili bezpečně.

Sociální oblast

 • V podpoře ohrožených skupin se zaměříme zejména na seniory, handicapované a matky samoživitelky.
 • Soustředíme se na zajištění návaznosti a dostupnosti sociálních služeb s posílením domácí péče a zajištění bydlení pro tyto cílové skupiny.
 • Zasadíme se o zvýšení kapacity míst v domovech pro seniory. Zavedeme možnost paliativní péče v pobytových sociálních zařízeních.
 • Budeme usilovat o vybudování chráněného bydlení pro osoby, které nemohou bydlet samostatně, a rodina se o ně nemůže postarat.
 • Budeme usilovat o rozšíření služeb pečovatelské služby o víkendech a v odpoledních hodinách, podporovat budeme také centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře nebo odlehčovací služby, které rodinám pomáhají s péčí o blízké.
 • Podpoříme vzdělávací kurzy a zájmové aktivity pro seniory.
 • Budeme analyzovat a vyhodnocovat průběh stávajících projektů. Na základě výsledků případně upravíme parametry jednotlivých projektů tak, aby efektivně řešily dané sociální problémy. Posílíme prvek spolupráce s osvědčenými neziskovými organizacemi, ať už v oblasti bezdomovectví nebo závislostí.
 • Budeme naplňovat akční plán v oblasti drog a závislostí, včetně podpory přístupu „harm reduction“ a budeme jednat s krajem o financování dané oblasti v původní výši.
 • Pro zajištění dostatečného množství bytů pro sociální bydlení budeme využívat mimo jiné i institut celoměstského zájmu dle Pravidel pronájmu.
 • Nezbytné bude zvýšení prostředků v sociální oblasti – prosazení vyššího podílu investičních i provozních výdajů do sociální oblasti v poměru k ostatním resortům v rámci rozpočtu města Brna.
 • Nastavíme systém víceletého financování sociálních služeb.
 • Budeme i nadále provozovat a rozšiřovat služby Senior Busu.
 • Chceme podpořit dobrovolnictví v sociálních službách.

Zdravotnictví

 • Brněnské zdravotnictví je dlouhodobě podfinancováno v oblasti jeho rozvoje, vnímáme to jako významný problém a proto chceme do této oblasti investovat.
 • Základními projekty jsou:
  – rekonstrukce polikliniky Zahradníkova, aby z ní bylo kompletní zdravotní zařízení,
  – druhá etapa rekonstrukce polikliniky na Lesné,
  – zahájení výstavbu nového komplexu pro zhruba 200 seniorů v areálu na Červeném kopci,
  – majetkové vypořádání s „Řádem milosrdných bratří“ a kroky k zahájení stavby parkovacího domu u Nemocnice Milosrdných bratří,
  – stavba parkovacího domu u Dětské nemocnice.
 • parkovací kapacity u všech zdravotnických zařízení na území města Brna – další rozvoj Úrazové nemocnice v Brně.
  Při vědomí velikosti rozpočtu města budeme činit kroky k tomu, aby dané projekty byly zrealizovány.
 • Zlepšíme péči a přístup v oblasti následné péče.
 • Budeme usilovat o vytvoření prvního centra telemedicíny v ČR a nabídneme nahrazení SOS tlačítka náramkem, který umožní v reálném čase monitorovat stav pacienta a v případě potřeby přivolat sanitku.
 • Podpoříme propojení výzkumu a praxe ve zdravotnictví ve prospěch obyvatel Brna.
 • Podpoříme v Brně rozšíření domácí hospicové péče, včetně paliativní péče pro děti.
 • Budeme analyzovat rozsah ambulantní léčby především vzhledem k demografickému vývoji lékařů i obyvatel města a ve spolupráci s vysokými školami navrhneme řešení.
 • Podporujme myšlenku vzniku porodního domu v areálu některé nemocnice financovaného soukromým investorem.
 • Ve spolupráci s praktickými lékaři a dalšími subjekty vytvoříme systém zachycení osamělých seniorů s cílem zajistit jim potřebnou pomoc ve chvíli, kdy ji budou potřebovat.

Rodina

 • Podpoříme vznik dalších dětských skupin, které budou využitelné i pro kratší pobyt dítěte. Chceme tak dát čas rodičům a neubírat místa ve školkách pro ty rodiče, kteří potřebují celodenní pobyt.
 • Umožníme provoz mikrojeslí.
 • Rozšíříme nabídku flexibilních forem práce v městských firmách a na úřadech, včetně zaměstnaneckých benefitů.
 • Podpoříme komunitní a mezigenerační centra.
 • Nastavíme systém víceletého financování pro rodinné organizace.

Investice města

 • Posílíme předprojektovou investiční přípravu v rámci investičního odboru. Investice budeme provádět v duchu rozpočtové odpovědnosti a s ohledem na bezproblémový a plynulý chod města. Zásadní roli bude plnit koordinace investičních akcí.
 • Zaměříme se na strategické investice do infrastruktury a nadregionálních projektů. Základem kvalitnější dopravní infrastruktury je intenzivní spolupráce s krajem a důraz na časové kritérium při zadávání veřejných zakázek.
 • Ve spolupráci s Hospodářskou komorou i podnikatelskými sdruženími identifikujeme překážky pro podnikání v Brně a zpracujeme návrhy na jejich odstranění. Pro velké investiční projekty se budeme snažit hledat cesty výhodné spolupráce se soukromým sektorem.
 • Důraz bude kladen i na investice do digitalizace, s cílem zjednodušení komunikace občanů s úřady, snížení byrokratické zátěže a efektivnějšího využívání dostupných dat.
 • Občané by měli mít větší přehled o nakládání s veřejnými financemi, proto budeme dále pracovat na rozklikávacím rozpočtu.
 • Celkově je nutné k hospodaření města Brna přistupovat zodpovědně. Rozpočet musí vždy odrážet aktuální příjmovou stránku. Proto navýšíme objem financí do budoucích investic.

Oblast majetková

 • Chceme městské firmy jako službu občanům, a proto je ponecháme ve vlastnictví města. Zvýšíme kvalitu služeb a budeme snižovat náklady.
 • Chceme převést majetky na území Brna, o které stát nemá zájem, na město, abychom je mohli smysluplně využít.
 • Ukončíme snahy o nevýhodné a netransparentní výměny majetků a pozemků.Nakládání s veřejným majetkem musí být srozumitelné, výhodné a promyšlené.
 • Zasadíme se o transparentní evidenci a správu majetku.
 • Odblokujeme rozvoj města aktivním scelováním pozemků.
 • Budeme aktivně nakupovat majetky pro přípravu důležitých staveb (obchvat Tuřan, Slatiny, velký městský okruh apod.).

Marketing a Cestovní ruch

 • Chceme vytvářet nové turistické produkty a aktivně je nabízet, ať už v digitálním světě, nebo na specializovaných zahraničních veletrzích, konferencích apod., přičemž budeme klást důraz na destinační management v rámci Jihomoravského kraje. Chceme se zaměřit i na kulturní turistiku a jednotlivé produkty přesně cílit na konkrétní skupiny.
 • Budeme chtít prezentovat Brno na odpovídající úrovni jako sebevědomé kulturní město s bohatou architekturou i historií. Zaměříme se na využití potenciálu výstavnictví. I nadále zachováme podporu Velké ceny. Při propagaci města budeme důsledně dbát na vysokou kvalitu, efektivitu a důstojnou úroveň prezentace. Budeme nadále využívat Radu pro marketing a cestovní ruch pro stanovování a přizpůsobení cílů.
 • Důležitá je i kvalitní dopravní infrastruktura. Její dobudování zajistí kvalitní a dostupné spojení s okolním světem (např. ŽUB – Železniční uzel Brno). Budeme i nadále podporovat rozvoj letecké dopravy, ve spolupráci s Jihomoravským krajem, zejména ve vztahu k možnosti doplnění nabízených destinací s dobrou návazností na další destinace.
 • Budeme rozvíjet aplikace pro turisty za využití současného systému/webu GoToBrno tak, aby byl umožněn jednoduchý a přehledný způsob zakoupení vstupenek i orientace ve městě.

Otevřené město

 • Budeme pokračovat v jasném a transparentním systému zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení ve městě, městských příspěvkových organizacích a městem vlastněných obchodních korporacích.
 • Zavedeme povinnost otevřených výběrových řízení při výběru dodavatele veřejných zakázek malého rozsahu v hodnotě nad 200 000 Kč, vyjma právních a znaleckých činností.
 • Budeme pokračovat v digitalizaci úřadu a poskytovaných služeb a rozšíříme nabídku služeb dostupných přes web brnoid.cz.
 • O všech důležitých politických rozhodnutích budeme veřejnost včas předem informovat, svoláme k nim veřejnou debatu s účastí vedení města a nebudeme rozhodovat za zády občanů.
 • Pro lidi důchodového věku a lidi s omezenou technickou způsobilostí zajistíme asistenci při využívání digitálního úřadu na pobočkách Knihovny Jiřího Mahena.
 • Zveřejníme na internetu platby města všem dodavatelům až do úrovně jednotlivých faktur a budeme i nadále zveřejňovat smlouvy v registru smluv.
 • Rozšíříme množství městem zveřejňovaných otevřených datových sad na webu data.brno.cz.
 • Budeme pokračovat v úspěšném projektu participativního rozpočtování, s rostoucím zájmem veřejnosti navýšíme i finanční prostředky pro návrhy občanů.
 • Pilotně otestujeme participativní rozdělování financí v rámci nezřizované kultury.
 • V rámci webu brnoid.cz zřídíme portál občanské radnice, přes který budou občané moci sledovat realizaci důležitých projektů města, vyjadřovat se k aktuálním politickým otázkám a dávat vedení města podněty, kterými budou moci ostatní občané vyjadřovat podporu a zvyšovat tak jejich váhu.
 • Zahájíme diskusi o aktualizaci Statutu města Brna. Tento statut upravuje vztahy mezi městem a jeho místními částmi – obvody. jedná se například o správu majetku, přerozdělování peněz z rozpočtu města. Takže mimořádně důležitý bod a uvidíme, jakým směrem se bude přerozdělování práv, povinností a peněz ubírat.
 • V zájmu zkvalitnění řízení příspěvkových organizací zavedeme princip otevřených výběrových řízení u ředitelů po pěti letech ve funkci.
 • Podpoříme vznik Mezinárodní ligy demokratických měst a hlásíme se k zásadám a principům, které byly kodifikovány na Globálním fóru participace 2018 v listině “Magna Charta demokratických měst“. Tomuto bodu nerozumím ani za použití Google. 

IT Informační technologie

 • Nové veřejné zakázky v IT budou hodnoceny podle více hodnotících kritérií. Celkové náklady na projekt musí zohledňovat i pořizovací náklady na vybavení, provoz či případné modifikace.
 • Chceme zavádět open source řešení všude tam, kde je to možné a vhodné. Nebudeme podporovat takové řešení, které přinese vazbu na jednoho dodavatele (tzv. vendor lock-in).
 • U končících smluvních závazků provedeme analýzu přínosu přechodu ze stávajícího řešení na otevřené. Tam, kde to bude možné, budeme požadovat otevření (a tím snížení vendor lock-in) v co největší míře.
 • Budeme pokračovat v digitalizaci úřadu. Zveřejnitelná data budou dostupná ve strojově čitelném formátu na datovém portálu města. Dokumenty poskytované a vyžadované městem budou preferovány v otevřených datových formátech, které nenutí občany pořizovat si speciální software.
 • Budeme pokračovat v realizaci projektu nového městského webu.
 • Zahájíme dialog ohledně open source projektů pro samosprávy a správu organizací na platformě Otevřená města, kde je Brno zakládajícím členem. Pro nové projekty budeme hledat partnerská města (nejen v České republice, ale i v Evropské unii) s cílem společného financování vývoje otevřeného řešení, které by se dále nabízelo jak dalším městům, tak veřejnosti.
 • Budeme podporovat nákupy v oblasti IT společně pro město i městské části.

Smart City – Chytré město

 • Podpoříme intenzivnější spolupráci města s akademickou sférou, výzkumnými a vývojovými centry a s Akademií věd, podpoříme rozvoj univerzit.
 • Posílíme svoji aktivitu v rámci evropské sítě spolupracujících měst pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Zkušenosti budeme sdílet také se všemi partnerskými městy.
 • Budeme i nadále rozvíjet strategii města jakožto základní podklad pro směřování rozvoje města v dlouhodobém i střednědobém horizontu.
 • Budeme pořádat setkání všech složek městského ekosystému.
 • Využijeme anonymizovaná data od mobilních operátorů a další technologie pro zajištění vyšší kvality dopravního modelování.
 • Prověříme možnost využití moderních technologií v řízení města, například v oblasti parkování a zavedeme systém prevence odtahů vozidel.
 • Budeme rozšiřovat infrastrukturu pro elektromobilitu a další formy čisté mobility ve městě Brně.
 • Budeme nadále podporovat aktivity směřující k hospodářskému rozvoji města, založené na inovacích, vzdělávání a využívání výsledků výzkumu, zejména realizaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JMK) ve stávající podobě (2014–2020) a ve spolupráci s Jihomoravským krajem aktivně podpoříme přípravu nové generace RIS JMK pro období 2021–2027.
 • Prověříme možnost prodloužení úředních hodin alespoň jeden den v týdnu do večerních hodin.
 • Po vzoru jednání rady města zavedeme digitalizaci i pro jednání zastupitelstva, čímž ušetříme úředníkům čas a městu peníze.
 • Budeme podporovat podnikavost a kreativitu.
 • Budeme podporovat spolupráci základních škol s inovačními centry, výzkumnými pracovišti univerzit a místními technologickými špičkami.
 • Podpoříme začínající podnikatele možností prezentace lokální značky na omezenou dobu (například dva měsíce) na frekventovaných místech.

Místo pro Váš komentář, dotaz nebo příspěvek je níže.  Vaše příspěvky, komentáře a dotazy jsou před jejich publikováním schváleny, většinou do 24 hodin. Vaše e-mail adresa slouží jen pro případné odpovědi. Nebude zveřejněna, archivována ani předána třetí straně a ani na ni nebudou posílány žádné obchodní nabídky. To slibuji.

Pokud mi chcete napsat přímo email, poslat obrázky, text v souboru, můžete psát na. OneManBrnoBlog@gmail.com