Nové nádraží Brno je blog věnovaný Brněnskému nádraží, a brněnskému železničnímu gordickému uzlu. Popis navržených variant, plány, schémata, analýzy. Nové Nádraží Brno v otázkách a odpovědích. Máte-li dotaz nebo názor, využijte diskuzní forum pod článkem. 

OneManBrnoBlog

One Man Brno Blog

Studie proveditelnosti 2017

100-denní výluka brněnského nádraží 2017

Rovné nástupiště

Brno Dolní nádraží – rovná dlouhá a bezpečná nástupiště. Přibudou k ním i další nástupiště a podchod?

V sobotu 3.června začala velké výluka v brněnském železničním uzlu. Opravují se mosty a Pražský viadukt vedoucí z Brna na Židenice. Protože se tyto opravy nedají dělat za provozu, bude přes celé prázdniny až do 10. září 2017 úplná výluka (!) mezi brněnským Hlavním nádražím a Židenicemi. Vlaky tudy nepojedou. Ale ani po opravě se žádného zlepšení nedočkáme. Protože cílem oprav není zlepšení parametrů viaduktu, ale prodloužení jeho životnosti … „Opravovat musíme, aby mohl být v provozu železniční uzel, který je v současnosti na hranici svých technických možností. Kapacita nádraží je ve špičkách již zcela vyčerpána. Opravy v následujících letech musí zajistit plynulý provoz do realizace nového nádraží“ Chcete vidět více? Pokračujte na příspěvek Výluka brněnského nádraží v létě 2017.

Potřebuje Brno opravdu Nové nádraží?

U každého velkého projektu, včetně projektu Nového brněnského nádraží a řešení brněnského železničního uzlu, musí být na začátku jasně řečeno, v čem nám současný stav nevyhovuje, čeho musí být navrženým řešením dosaženo a čeho by mohlo být také dosaženo. Jaké jsou tedy omezení současného stavu, co chceme z pohledu cestujících, z pohledu občanů a uživatel Brna. Chcete vidět více? Pokračujte na příspěvek Potřebuje Brno Nové nádraží?

Popis varianty Nádraží v Centru – Petrov

Nadrazi-Pod-Petrovem

Nádraží Pod Petrovem

Zde je popis Nového brněnského nádraží v Centru Pod Petrovem tak, jak jej předložila Občanská koalice Nádraží v Centru a je popsána ve Studii proveditelnosti z roku 2014. 
Jedná se o dopravně – technický popis a to včetně kapacitních požadavků na současnou železnici i na výhled na blízké a vzdálenější období. Popis zahrnutí i Rychlá spojení (VRT vlaky).
Plus hodnocení kapacity nádraží, a přípojných tratí. Chcete vidět více? Pokračujte na příspěvek Nové nádraží Pod Petrovem.

Popis Jižního centra Brna ve variantě nádraží Centrum – Petrov

V květnu 2016 proběhla architektonické soutěže „Budoucnost centra Brna“ o podobu Jižního centra ve variantě nádraží Pod Petrovem.  1.místo obsadil návrh UNIT architekti. Praha. Jejich návrh počítá s opuštěním současného nádraží a rozvinutím nádraží na Nových Sadech a podél Malé Ameriky. Nenavrhuje v jižním centru žádné velké stavby, ale spíše menší zástavbu v parku. Šalina má vést mezi Vaňkovkou a Priorem (Tesco) a dál pod mostem Úzká – Nové Sady. Návrh zachovává silniční průtah mezi Vaňkovkou a ÚAN Zvonařka ve stávají stopě.  Chcete vidět více? Pokračujte na příspěvek Jižní centrum s nádražím Pod Petrovem.

Nádraží v Centru a tunely Brno – Žebětín 2014

Varianta Nádraží v Centru, označovaná i jako Petrov / Pod Petrovem vyžaduje pro zajištění potřebné kapacity železniční tunely Brno – Žebětín. Ty povedou z Horních Heršpic, v podzemí kolem AZ Toweru, pod Malou Amerikou, kde má vzniknout druhá podzemní stanice Nádraží v Centru, a dál pod historickým jádrem Brna, pod Zelňákem … na Žebětín. Chcete vidět více? Pokračujte na příspěvek Nádraží v Centru a tunely Brno – Žebětín.

Popis varianty Nového nádraží U Řeky 2014

Nadrazi-u-reky

Nové nádraží U Řeky

Druhá zvažovaná varianta je výstavba nového brněnského nádraží U Řeky na dnešním Dolním nádraží, za Vaňkovkou. Zde je popis varianty nádraží Řeka tak, jak jej předložila Správa Železniční a dopravní cesty a je popsána ve Studii proveditelnosti. Jedná o technicko-dopravní popis, včetně zahrnutí Rychlých spojení a požadavků z pohledu kapacity jak nádraží, tak přípojných tratí. Chcete vidět více? Pokračujte na příspěvek Nové nádraží U Řeky.

Popis Jižního centra Brna ve variantě nádraží Řeka 2014

V květnu 2016 proběhla v Domě umění prezentace nejlepších architektonických návrhů na urbanistické řešení tzv. Jižního centra Brna ve variantě nádraží Řeka. Tedy základní urbanistický návrh, jak zastavět oblast mezi současným nádražím, řekou Svratkou, Dolním nádražím, Zvonařkou a Uhelnou, kde dnes rostou kopřivy a bodláčí. 1.místo Ivan Koleček – Pavel Jura, architekti Lausanne-Brno. Jejich návrh se mi nejvíce líbil a podle délky potlesku i ostatním. Místo konkrétních staveb jen základní obrys. Protože nikdo neví, co bude za deset a více let.  Chcete vidět více? Pokračujte na příspěvek Budoucnost centra Brna u Řeky.

Porovnání obou variant Nového nádraží v Brně 2014

Pod Petrovem nebo na současném místě? Proč vlastně potřebujeme tunely pod Brnem? Proč stavět až za Vaňkovkou U Řeky? Kolik potřebujeme nástupišť? A čím nám dnešní nádraží už (asi 90 roků) nevyhovuje? Porovnání obou variant budoucího nádraží v Brně na jednom místě, v jednom článku. Grafy, výpočty, plány v měřítku, mosty, tunely, vedení kolejí, … Chcete vidět víc? Pokračujte na příspěvek Porovnání variant nádraží Řeka & Petrov.

Porovnání variant řešení ŽU Brno 2014 – plné znění

Nadrazi-Petrov

Nádraží Centrum – Petrov: tudy povedou koleje podzemní staníce

Zde je analýza, která poprvé velmi důkladně porovnala obě zvažované varianty nádraží v Brně, variantu v centru Brna, označovanou jako Petrov a variantu počítající s vybudováním nového nádraží na jihu od jádra Brna – Řeka. Obě varianty jsou důkladně popsány, včetně plánů vedení tras vlaků, napojení na veřejnou dopravu. Součásti studie je i ekonomické porovnání obou variant. Na studii „Porovnání variant řešení železničního uzlu Brno“ se odvolávají všechny tři / čtyři strany sporu o polohu nádraží. Zde je její plné znění. Chcete vidět více? Pokračujte na příspěvek Dopracování variant řešení ŽU Brno 2014.

Nezávislé a alternativní návrhy brněnského nádraží

Vedle obou oficiálních variant Řeka & Centrum vznikají další varianty. Ať si pod pojmem „nezávislost“ představujeme cokoliv. Autoři přicházejí s vlastním řešením železničního uzlu Brno. Jejich společným jmenovatelem je zachování nádraží co nejblíže současné poloze poblíž historického jádra Brna. A pokud možno, vyhnout se železničním tunelům pod historickým jádrem Brna. Popíšeme jednotlivé alternativní návrhy, a povíme si, kdo je kdo ve sporu u brněnské nádraží. Chcete vidět více? Pokračujte na příspěvek Kdo je kdo ve sporu o brněnské nádraží.

Mají být v Brně dvě hlavní nádraží?

Cernovice

Rozšíříme nebo zjednodušíme železniční tratě po Brně

Myšlenka na rozdělení osobní (regionální) a rychlíkové železniční dopravy v Brně na dvě hlavní nádraží se pravidelně opakuje v diskuzích o poloze brněnského hlavního nádraží. Mají být v Brně dvě hlavní nádraží? Jedním z hlavních důvodů současného neutěšeného stavu je malá kapacita jak hlavního brněnského nádraží, tak úzké hrdlo na příjezdových trasách do brněnského železničního uzlu. Rozdělením dopravy do dvou nádraží, do dvou tras, by se podle navrhovatelů rozložila dopravní zátěž, a může (?) zůstat zachované současné hlavní nádraží bez přestavby, bez tunelů pod Brnem. Chcete vidět více? Pokračujte na příspěvek Mají být v Brně dvě hlavní nádraží?

Ohlasy na Nové nádraží Brno

Kdo, co, kdy prohlásil o Novém brněnském nádraží. Politici, odborníci, občané. Studie, analýzy, prohlášení odborníků a/nebo politiků. Ohlasy v médiích. Stručně, a pokud možno jasně. Nové nádraží Brno: Co se ne-děje kolem brněnského nádraží. Chcete vidět více? Pokračujte na příspěvek Ohlasy na Nové nádraží Brno.

Nové nádraží Brno a co o něm Brňáci vědí?

V říjnu 2016 proběhlo v Brně místní referendum a zvedla se vlna zájmu o to „naše“ brněnské hlavní (horní) nádraží. Mezitím probíhala kampaň & nekampaň a dohady, co vlastně referendové otázky znamenají. Co však vědí občané o navržených možnostech nového nádraží? Orientují se v tom? A zajímají se vůbec o budoucnost svého nádraží? Chcete vidět více? Pokračujte na příspěvek Přesun hlavního nádraží v Brně a co o něm Brňáci vědí?

Stručná Historie železničního uzlu Brno

Stručná historie brněnského železničního uzlu od roku 1836 a historie přesun a nepřesunu brněnského hlavního nádraží. Stručná historie nádraží v Brně. Od příjezdu prvního vlaku do Brna až po současnou oprava viaduktu Vlhká – Špitálka a výluku z Brna Horního (Hlavního) nádraží do Židenic. Chcete vidět více? 

Nové Vídeňské nádraží

Město Vídeň a nové Vídeňské nádraží je dáváno jako příklad úspěšného řešení železničního uzlu. A často je Vídeňské nádraží dáváno za vzor Brnu, paradoxně oběma (všemi třemi) stranami sporu o polohu nového nádraží v Brně: centristů, Pod Petrovem i zastánců nádraží U Řeky. Proto podrobněji o historii města, o poloze nádraží …Chcete vidět více? Pokračujte na příspěvek Nové Vídeňské nádraží

Program rozvoje Vysokorychlostní železnice v okolí Brna

Rychlá spojení

Rychlá spojení

Ministerstvo dopravy České republiky počátkem roku 2017 vydalo Program rozvoje rychlých spojení v České republice. Co tento program obsahuje a jak se to týká nás Brňáků a obyvatelů Brna a Jižní Moravy. Ministerstvo dopravy místo pojmu Vysokorychlostní železnice VRT zavádí obecnější pojem Rychlá spojení (RS). To zahrnuje: Vysokorychlostní železnici, ve významu vlaků jedoucí rychlostní vyšší než 300 km/hodinu, tratě Vysokorychlostní modernizované i modernizované konvenční tratě vyšších parametrů včetně vozidlového parku a provozního konceptu. Chcete vidět více? Pokračujte na příspěvek Program rozvoje Vysokorychlostní železnice v okolí Brna.

Buď vysokorychlostní železnice nebo Brno jako vesnice

Buď vysokorychlostní železnice nebo Brno jako vesnice. Kdo je trochu šikovný a umí jazyky odchází do Prahy. Jak zamezit rozdělení země na bohatou metropoli a venkov? Chcete vidět více? Pokračujte na příspěvek Buď vysokorychlostní železnice nebo Brno jako vesnice.

Brněnské nádraží v oblouku

Nadrazi-v-oblouku

Brněnské nádraží . Nástupiště mají mít šířku alespoň 6,1 metrů

Délka, výška a zaoblení nástupišť brněnského nádraží. To jsou jedním z témat v diskuzích o podobě nového brněnského nádraží. Zatímco zastánci nádraží U Řeky, nebo nově Za Řekou (hnutí ANO), nabízejí rovné koleje a rovné dlouhé nástupiště, zastánci nádraží Pod Petrovem = v Centru, tvrdí, že zakřivení kolejí a nástupišť není problém. Jak to tedy je? V čem je problém a komu vadí nádraží v oblouku? Chcete vidět více? Pokračujte na příspěvek Brněnské nádraží v oblouku.